Artikel

Inventering av miljöfaktorer och skötselfaktorer i svenska slaktgrisbesättningar

Djurens välbefinnande beror till stor del på stallmiljön. Tillgång till frisk luft, friskt vatten, material att böka i och god hygien på liggytan är centrala inom slaktgrisproduktionen för att djuren ska hålla sig friska och må bra. Vi har tagit pulsen på svensk slaktgrisproduktion genom att mäta och dokumentera olika miljöfaktorer och specifika skötselrutiner kopplade till slaktgrisars välfärd.

Projektet har genomförts som en enkätstudie med frågor gällande inhysning och skötsel av slaktgrisar.
Enkäten besvarades i samband med ordinarie veterinärbesök av grishälsoveterinärerna inom Gård &
Djurhälsan. Vid besöket mättes även stalltemperatur, luftkvalitet (koldioxid, ammoniak och relativ
luftfuktighet) och vattenflöde. Daglig strögiva vägdes. Besöken genomfördes från november 2019 till
januari 2021 och totalt deltog 143 besättningar i studien. Produktionen på dessa gårdar representerar
ca 30% av den svenska slaktgrisproduktionen.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om projektet och dess resultat.