Artikel

Transport och mottagande av dräktiga suggor i satellitbesättningar

En retrospektiv studie av hälsa och reproduktion

Tiden mellan transport av suggor och grisning, transportavstånd och mottagningssätt i satellitbesättningarna studerades i relation till suggornas hälsa, dräktighetstid och kullresultat. Data samlades in retrospektivt från fyra suggpooler.

I tre suggpooler, med sammanlagt 56 satellitbesättningar och 6307 grisningar, studerades hur transportavstånd och mottagningssätt inverkade på suggornas hälsa och kullresultat. Transportavståndet mellan centralenhet och satellitbesättning (6-200 km) hade ingen inverkan på suggornas dräktighetstid, kullresultat eller hälsa. Stressrelaterade tillstånd var vanligare hos suggor som efter mottagning i satellitbesättningar hystes en och en i grisningsbox och grisningsrelaterade sjukdomar var vanligare hos suggor som inhystes i grupp, oavsett om de utfodrades i ätbås eller i gemensamt i tråg. Grupphållna suggor som i mottagningsavdelningarna utfodrades gemensamt i tråg hade kortare dräktighetstid än de som utfodrades enskilt i ätbås. I en suggpool, med stor variation i tid mellan transport och beräknad grisning, analyserades 714 grisningar inom åtta satellitbesättningar. Dräktighetstidens längd, andelen dödfödda grisar samt suggornas hälsa påverkades inte anmärkningsvärt av tiden mellan transport och grisning. Dock kunde konstateras en något ökad förekomst av stressrelaterade tillstånd hos suggorna och en liten ökning av andelen dödfödda grisar om suggorna transporterades kortare tid än två veckor före beräknad grisning

Lena Eliasson-Selling
Svinhälsoveterinär