Nyhet

Pressmeddelande: Fortsatta produktionsförbättringar i svensk grisproduktion

Medeltalen för produktionsresultaten i svensk grisproduktion 2023 är beräknade och visar på fortsatt goda resultat och förbättringar från tidigare år.

Suggorna både födde och avvande fler grisar år 2023 jämfört med året innan. Slaktgrisarna hade en fortsatt hög tillväxthastighet och utnyttjade fodret effektivare. Resultaten visar också att det fortfarande finns stora förbättringsmöjligheter för många besättningar eftersom det är stor skillnad mellan de bästa 25% och samtliga besättningar.

Antal producerade grisar per årssugga år 2023 var 28,5 och har ökat med 0,1 grisar sedan 2022. Levande födda grisar per kull ökade med 0,2 grisar till 15,6 och antal avvanda per kull ökade med 0,2 grisar till 13,1. De 25 % bästa besättningarna hade 31,7 producerade grisar per årssugga, 15,9 levande födda grisar per kull och 13,7 avvanda grisar per kull. Produktionsförbättringen mellan år 2022 och år 2023 är något lägre än förändringen året innan. Resultaten visar också att större besättningar (fler än 400 suggor) har något bättre siffror jämfört med besättningar i alla storlekar.

Den dagliga tillväxthastigheten för slaktgrisar var 1002 g och har ökat något sedan 2022. Slaktgrisarnas foderomvandlingsförmåga var 24,7 MJ/NE, vilket är 0,1 MJ/NE högre än tidigare år. I de 25 % av omgångarna med bäst tillväxthastighet växte grisarna 1095 g/dag och omgångarna med bäst foderomvandlingsförmåga använde 22,8 MJ NE/kg tillväxt för slaktgrisarna.

 

”Det är mycket positivt att svensk grisproduktion fortsätter att hålla en hög nivå och att utvecklingen fortsätter i en positiv riktning. Det finns fortfarande en potential för många av besättningarna att nå ännu högre med dagens avelsmaterial. Det är positivt att vi ser att bl a foderomvandlingsförmågan ökar hos våra slaktgrisar och att vi avvänjer fler smågrisar per sugga. Med fler producerade grisar kan svensk grisproduktion bättre tillgodose den stora efterfrågan som finns på svenskt griskött.

Vårt mål är att bidra till att utveckla företagen med hjälp av intensiv rådgivning både inom djurhälsa och produktion från bland annat Gård & Djurhälsan. I 2023 års medeltal ingår samma antal slaktgrisbesättningar men något färre antal slaktade grisar än året innan. Antalet suggor som är med i medeltalen har ökat med ca 2 000 st trots den nedgång på antalet suggor vi har i Sverige. Vi önskar inför nästa årsmedeltal att ännu fler besättningar skickar in sina produktionsresultat för att få en än tydligare bild av svensk grisproduktion”. 

Anna Kilsby AO-chef Gris, Gård & Djurhälsan

 

Kontaktpersoner:
Anna Kilsby, Gård & Djurhälsan, 0511-150 68

För att ta del av medeltalen besök, www.winpig.se – Medeltal och topplistor

Medeltalen för svensk smågris- och slaktgrisproduktion för 2023 är framräknade från uppföljningsprogrammet WinPig. Medeltalen för smågrisproduktion baseras på resultat från 116 besättningar med totalt 54 119 suggor. För slaktgrisproduktionen är medeltalen beräknade på resultat från 82 besättningar och 417 275 slaktade grisar.