Artikel

Nya namn på våra produkter!

Vi har förtydligat vår produktpresentation och bytt namn på våra produkter. Hälsokontrollen heter numera Grishälsovård Bas och Fullservice heter numera Grishälsovård Plus. Vi har även lagt till ytterligare tjänster som exempelvis uppföljningsprogrammet MedWin som ingår i Grishälsovård Plus. Detta kan vi erbjuda dig:

Grishälsovård Bas
Bas är grunden till ett bra hälsoläge i din besättning. Du får 1-4 hälsobesök per år beroende på besättningsstorlek. Tillsammans med dig analyserar vi din besättning utifrån hälsostatus och produktionsdata. Du får en besättningsanpassad rådgivning med åtgärdsplan för bättre djurhälsa med din ekonomi i fokus. Vid efterföljande besök följer vi upp och utvärderar resultaten av insatta åtgärder och du har alltid möjlighet att rådfråga din veterinär via telefonsamtal och e-post. I Bas ingår:

• 1-4 hälsobesök per år, beroende på besättningsstorlek

• Besättningsutredningar med uppföljande besök

• Kostnadsfria obduktioner

• Provtagningar och analyser vid hälsoproblem

• Analys av besättningsdata (PigWin, WinPig)

• Kvartalsrapporter med analys av sjukdomsregistreringar vid slakt och vid behov åtgärdsplan

• Telefonrådgivning

• Certifierings- och kontrollprovtagningar i livdjursbesättningar och suggpooler

• Semintillsyn och specialistkompetens vid utredning av fruktsamhetsproblem

• Tidningen Djurhälsonytt

• Informationsbrev

Grishälsovård Plus
Jobbar du aktivt för att ständigt förbättra din produktion? Då är Plus helt rätt för dig! Vi är din besättningsveterinär och ansvarar för den villkorade läkemedelsanvändningen i din besättning, med besök var 5-8:e vecka beroende på besättningsstorlek. Vår erfarenhet är att tätare besöksintervall ger en bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed effektivare djurhälsoarbete. Grishälsovård Plus ger dig en snabbare väg till bättre resultat, hälsomässigt och ekonomiskt. Förutom innehållet i Bas får du även:

• Villkorad läkemedelsanvändning med regelbundna besök var 5-8:e vecka

• Behandlingsanvisning med tydliga instruktioner om vilka läkemedel du ska använda vid vilka sjukdomar

• Genomgång av besättningens hälsotillstånd, läkemedelsanvändning och journalföring

• Besättningsanpassad rådgivning med behandlingsstrategier och åtgärdsplan

• Regelbunden uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder

• MedWin – vårt egenutvecklade statistikprogram med tydliga diagram för läkemedelsanvändning, sjukdomsdiagnoser och
läkemedelskostnader i din besättning

• Rätt läkemedel till rätt pris: Vi hjälper dig att kontinuerligt bevaka apoteksmarknaden för rätt läkemedel till lägsta möjliga
pris

• Receptförskrivning

• Djurskyddsdeklaration

• Fortbildningsträffar

 

Tillval till Grishälsovård Bas och Plus

• Frivilliga salmonellaprogrammet (ersätts tidigast 2015 av smittskyddsprogrammet ”Smittsäkrad Besättning Gris”)

• Försäkring Agria – Svinhälsovård Grund
En mycket attraktiv grishälsoförsäkring i samarbete med Agria Djurförsäkring som ger besättningen ett bra skydd