Artikel

Satsning på helhet för lönsamhet

Per Nilsson och Charlotte Bonde i Enköping driver företagen Esplunda Kött AB och Skälby Grisen AB.

I Esplunda Kött AB bedrivs nötköttsproduktion med ungnöt och betesproduktion. I Skälby Grisen AB bedrivs slaktgrisproduktion inom konceptet Rapsgris. Förutom köttproduktion arbetar man även med växtodling på 850 hektar och entreprenad i viss omfattning i Esplunda Lantbruk AB. Per och Charlotte driver företagen tillsammans med personalstyrkan om totalt 7 engagerade medarbetare. Just engagemang är ett av ledorden i Pers företag och detta år satsar man på att bli 10 % effektivare inom allt man gör.

Per och Charlotte har valt rådgivning till köttproduktionen från Gård & Djurhälsan för att de vill ha helhetsrådgivning med veterinära rådgivare och produktionsrådgivare samlat under ett tak. Det behövs enade budskap till personalen och samlad kompetens in i företagen. Per och Charlotte ställer kvalitetskrav på rådgivningen, den ska bidra till att utveckla och effektivisera produktionen och därmed skapa tillväxt. För Per och Charlotte är det viktigt att rådgivningen ser helheten i företagen, att allt från hälsa till praktiskt management i stallarna kopplas samman med produktionsekonomin. Ett par gånger om året träffas de rådgivare som anlitas till företagen på gården tillsammans med Per, Charlotte och personalen för att utvärdera och diskutera produktionen. Rådgivarna för nötköttsproduktionen träffas för sig och rådgivarna för slaktgrisproduktionen vid ett annat tillfälle. Vid dessa tillfällen sker avstämning av uppsatta produktionsmål inom produktionsgrenarna. Dessutom diskuteras vilka insatser som behöver göras för att bibehålla gott hälsoläge och hög produktivitet samt även identifiering av vilka områden som behövs effektiviseras ytterligare. Mellan dessa samlade besök är det inte en nödvändighet att alla rådgivare finns på gården vid samma tidpunkt, däremot ska budskapet från rådgivarna till personalen vara enat. De rådgivare som anlitas förväntas vara engagerade och kommunicera sinns emellan för att bidra till lönsamhet i företagen. Rådgivningsinsatserna förväntas också anpassas efter de behov som uppstår i företaget, vilket är ett av de många kvalitetskrav som Per och Charlotte tycker att Gård & Djurhälsans rådgivare lever upp till.

Esplunda Kött AB
Ungnötsproduktion: 300 ungtjurar och 100 mellankalvar
Betesproduktion: 25 betesdjur

Skälby Grisen AB
Skälby Grisen AB Slaktgrisproduktion: 8000 slaktade rapsgrisar per år.

Petra Lindblad
husdjursagronom Uppsala