Artikel

Mögelgift i spannmål

2011 visade det sig finnas förhöjda halter av mögelgiftet eller mykotoxinet Deoxynivalenol, DON, i havre främst i västra Sverige. DON bildas av fusariumarter i framför allt vete, rågvete och havre. Fusariumarterna som bildar DON är fältsvampar, vilket innebär att de infekterar växterna medan de växer och de trivs när det är fuktigt och varmt under blomning. De ökade halterna har föranlett att man tagit fram rekommendationer som syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel.

Svin är känsligare än nötkreatur för trichotecener, vilket är en stor grupp av mögelgifter dit DON räknas in. Nötkreatur verkar kunna tolerera ganska höga halter då vommens mikroorganismer har en förmåga att bryta ned trichotecenerna. Men det är därför viktigt att djuret har en väl fungerande vom, vilket gör att kalvar och nötkreatur med funktionsstörningar är känsligare för mögelgiftet. Till exempel kan vom-acidos och toxiska  effekter från dåligt ensilage slå ut den normala nedbrytningen i vommen av mögelgifter, vilket kan leda till förgiftning. Vid lägre halter påverkas immunförsvaret och risken för infektionssjukdomar ökar i besättningen. Vid akut förgiftning uppstår fodervägran, försämrad tillväxt, blödningar, slemhinneförändringar, avmagring och i värsta fall dödsfall. Fodervägran innebär att djuret låter bli att äta av fodret om alternativ finns, vilket i sig minskar risken för fortsatt förgiftning.

Spannmålshandeln har under 2011 tagit fram en branschrekommendation som innebär att alla leveranser till handeln provtas och sorteras i tre i olika fraktioner:

a) Grynhavre -DON-värde på högst 1750 mikrogram/kg
b) Foderhavre – DON-värde på 1750-8000 mikrogram/kg
c) Bränslekärna – DON-värde över 8000 mikrogram/kg

Branschrekommendationen kan på kort varsel justeras beroende på årsmån, till exempel vad gäller vilka spannmålsslag som omfattas. Tidig provtagning under 2011 visade på att många havreprover låg över gränsvärdet för livsmedel men under riktvärdet för foderspannmål.  Ett gränsvärde, som finns för livsmedelsanvändning, innebär att vid överskridande får inte fodret användas eller spädas ut till lägre godtagbara halter. Ett riktvärde, som finns för foderändamål, innebär att högre halter utgör en risk för skadliga effekter på djuren och sänkt produktion, men det finns inget direkt förbud för användning och en bedömning får göras från fall till fall. Åtgärder för att sänka mykotoxinnivån och trygga kvalitén i den fortsatta produktion skall däremot genomföras.

Nedan finns en tabell med riktvärden för högsta halter av Deoxynivalenol, DON, i foder till nötkreatur. Helfoder innebär totalfoderstat, det vill säga inklusive grovfoder. Värt att notera och beakta är de lägre riktvärdena till kalvar. Kalvar saknar förmågan att bryta ner mykotoxiner i samma utsräckning som ett vuxet nötkreatur med välutvecklad vom kan göra.

Foder Riktvärde mikrogram/kg
Spannmål och spannmålsprodukter,

– med undantag av biprodukter av majs

 

Tillskottsfoder och helfoder

– med undantag för kalvar under 4 månader

 8 000

12 000

 

5 000

2 000

 

Jordbruksverket skriver på sin hemsida att utspädning eller utblandning med råvaror av andra slag är tillåten för råvaror med DON-halter över riktvärdet.