Guide

Klok antibiotikaanvändning

Antibiotika är vårt viktigaste hjälpmedel vid bakteriella infektioner. Detta gäller både i humanvården och i veterinärmedicinen.

Antibiotikaresistens

Omfattande och kanske felaktig användning av antibiotika kan medföra att bakterier utvecklar resistens, det vill säga okänslighet för den aktuella antibiotikan. Bakterien påverkas inte alls och därmed uteblir behandlingsresultatet. Bakterier kan utveckla resistens mot flera olika antibiotika s.k. multiresistens. Resistensegenskaperna är dessutom överförbara mellan olika bakteriesorter. Detta innebär att problematiken med resistenta bakterier berör både djur och människor. Ett exempel är de gula staphylococcerna som utvecklat resistens mot ett flertal antibiotika och som benämns MRSA. Dessa kan förekomma vid så kallad sjukhussjuka. Bakterierna finns både hos människor och djur.

Mjölkprov på sugga för rätt användning av antibiotika vid grisningsfeber

Genom att ta mjölkprov från nygrisade suggor med grisningsfeber kan man få svar på om det finns en bakterieinfektion i juvret och därmed anledning att behandla med antibiotika. Gård och Djurhälsan har inom det av Jordbruksverket finansierade kontrollprogrammet SvarmPat tagit fram två instruktionsfilmer för enkel mjölkprovtagning på sugga för bakteriologisk odling och anvisning om hantering av provet för ett rättvisande analysresultat.

Om du vill ta mjölkprover så ta kontakt med din veterinär och använd den här remissen. Mer information kan du få av Maria Lindberg G&D 070-675 14 60.

Var noga att följa provtagningsinstruktionen och fyll i remissen fullständigt.

Mjölkprovtagning på suggor:

Skicka in suggans mjölkprover:

SVARMpat gris

Tillsammans med SVA och med ekonomiskt stöd från Jordbruksverket bedriver Svenska Djurhälsovården ett övervakningsprogram för att fånga upp eventuella problem med resistenta sjukdomsframkallande bakterier hos nötkreatur, grisar, får och fjäderfä. Programmet utvecklas och modifieras fortlöpande.

Just nu pågår inom SVARMPat en studie av svartskorv och mellanörainfektioner hos grisar.