Fältstudie

Gummimattor i grisningsboxen kan ge bättre klövhälsa

Sedan en tid tillbaka finns gummimattor speciellt anpassade till grisar på den svenska marknaden. Svenska Djurhälsovården har i samarbete med SLU i Skara och Alnarp undersökt om mattorna håller måttet som underlag i grisningsboxen och hur de påverkar smågrisarnas klövhälsa.

Två olika mattor monterades
Försöket genomfördes i två smågrisproducerande besättningar där gummimattor av två olika typer installerades, en hård och en något mjukare. Den hårda mattan (Porca relax, Kraiburg Elastik GmbH) var 20 mm tjock med en bettoptimerad skyddande ovansida och förstärkt bitsäker kant särskilt utvecklad för grisar. Den mjukare mattan (KKM Porca prototyp, Kraiburg Elastik GmbH) var 30 mm tjock med samma bettoptimerande ytstruktur dock utan förstärkt kant. Ursprungliga mått för varje matta var 1200×2000 mm och de anpassades till boxens inredning genom att skäras till med kniv. Mattorna fästes sedan med brickförsedda betongspikplugg.
Förutom installation av mattorna ändrades inga rutiner i besättningarnas ordinarie skötsel. Halm gavs dagligen i lika stor mängd oavsett underlag i boxen och uppskattas till ca 1 kg per box och dag.
Klöv- och benhälsan undersöktes hos 759 smågrisar i totalt 67 kullar varav 34 kullar gick i boxar med gummimattor.

Skador på framknän vanligast
Skador på framknän var den vanligast förekommande skadetypen i båda besättningarna följt av skador på ballhorn, sulhorn och kotor.

Gummimattor ger färre ball- och sulskador
I båda besättningarna medförde vistelse på gummimatta signifikant lägre andel skadade ballar på kullnivå jämfört med vistelse på betonggolv. I besättning A var skillnaden stor med 10,7 % skadade ballar i kullar på betonggolv mot 1 % i kullar på gummimattor. Förekomst av skador på sulhornen var också statistiskt sett lägre på båda typerna av gummimatta i besättning A men endast på den mjukare typen av matta i besättning B. Ingen statistisk skillnad sågs i andelen skadade framknän eller kotor mellan de olika underlagen. I båda besättningarna registrerades en lägre andel halta smågrisar i gummi- jämfört med betongboxar. Dessa skillnader var däremot inte statistiskt signifikanta. Även andelen smågrisar med klövbölder var numeriskt sett lägre i boxar med gummimattor.

Hållbara och halkfria mattor
Vid inspektion av mattornas hållbarhet efter fem grisningsomgångar sågs ingen åverkan i form av bitmärken eller annat slitage. Inga spikpluggar hade lossat. Kontroll av hygienen under den hårda typen av matta visade att mycket lite gödsel trängt in under mattan. Däremot hade relativt mycket fukt ansamlats mitt under mattorna trots att dessa inspekterades före ordinarie tvätt genomförts.
Djurskötarna var överlag positiva till gummimattorna under försöksperioden. Man upplevde inte att mattorna var hala för suggor och smågrisar att röra sig på med något enstaka undantag då en sugga valt att huvudsakligen gödsla och urinera på mattan istället för på spalten. Suggorna föredrog också att ligga på mattorna jämfört med på spalten i hög utsträckning. På den negativa sidan nämndes att det blev väldigt mörkt i boxen till följd av att mattorna var svarta.

Kombinera gummimattor med mycket halm de första dygnen
Denna studie visar att gummimattor som underlag på den fasta liggytan i grisningsboxen har god hållbarhet och förebygger förekomsten av förslitningsskador på ballar och sulhorn vilket ger en förbättrad klövhälsa hos den nyfödda smågrisen. Studiens resultat tyder däremot på att gummimattor inte förebygger problemen med förslitningsskador fullt ut då förekomsten av skadade framknän och kotor var lika stor som i boxar med betonggolv. Dessa är de vanligaste förekommande typerna av förslitningsskador och uppstår vid digivningen under det första levnadsdygnet. Att kombinera bruk av gummimattor med riklig användning av halm under den kritiska spädgrisperioden då skadorna uppstår är därför att rekommendera. Jämför man de två typerna av mattor (hård kontra mjuk) kunde vi inte påvisa några större skillnader vad gäller klöv- och benhälsan hos smågrisarna. Däremot är det möjligt att en mjukare matta är att föredra ur suggans perspektiv då den ger ökad liggkomfort.

*Studien har genomförts med stöd från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin samt Bröderna Johnssons forskningsfond. Ett stort tack riktas även till Kraiburg Elastik och Willab AB.

Rebecka Westin
Djurhälsoveterinär, Skara