Artikel

Fruktsamhetsmanual

Syftet med denna manual är att ge råd om hur du kan förbättra nyckeltalen för fruktsamheten i din grisbesättning.

För att gruppsystemet ska fungera vet vi att suggorna måste avvänjas och insemineras samtidigt. Idealet är att en grupp suggor ska grisa under några dagar. Fruktsamhetsstörningar medför att grisningsperioden förlängs och det kan dröja två till tre veckor innan hela gruppen har grisat, vilket i sin tur medför att smågrisarnas avvänjningsålder varierar i motsvarande grad.

Råden som manualen bygger på är baserade på 20 års praktiskt arbete med lösgående suggor och ett nyligen genomfört projekt inom Svenska Djurhälsovården. I projektet har vi gått igenom rutinerna kring brunst och inseminering för drygt 40.000 suggor i 106 besättningar. Det finns god kunskap om hur suggor ska brunstkontrolleras, när de ska insemineras och vilka faktorer som är viktiga för att inhysning och gruppering ska fungera under brunst och dräktighet i lösdriftssytem. Trots detta visar projektet att det är stor variation i fruktsamhets- och produktionsresultaten i smågrisproducerande besättningar. Resultatet från projektet visar att omsättning av känd kunskap och användande av god teknik är de viktigaste faktorerna för besättningarnas fruktsamhetsresultat.

Lena Eliasson-Selling
Svinhälsoveterinär

Petra Mattsson
Svenska Pig

Dokument och länkar