Artikel

Sverige har nolltolerans mot salmonella

Sverige började bekämpa salmonella redan på 1950-talet och sedan 1961 finns en särskild salmonellalagstiftning. Det sker en obligatorisk övervakning av salmonella på slakteri och vid obduktion sedan Sveriges inträde i EU, för att verifiera vår salmonellafrihet. Därutöver finns också ett frivilligt förebyggande salmonellakontrollprogram som många svenska nötkreatursbesättningar är anslutna till. Myndigheter och näring bekämpar gemensamt de få fall av salmonella som förekommer.

Årlig rapportering av svensk och europeisk salmonellaövervakning

EU:s medlemsländer rapporterar årligen in salmonellafynd till den europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA. Resultaten från den svenska övervakningen på slakterierna visar att förekomsten av djur som är infekterade med salmonella är mycket liten: i provtagningen 2011 påvisades salmonella hos ett djur av 3432 provtagna, dvs 0,0003%, motsvarande siffra för danska nötkreatur var 0,3% (för källa, se EFSA-rapport under länken nedan).

Tyvärr varierar övervakningen av salmonella hos djur och människor i andra EU-länder kraftigt i provtagningsfrekvens och rapporteringssystem. Till exempel är antalet prover tagna på irländska nötkreatur och nötkött mycket begränsat.

Vid sju tillfällen under 2013 rapporterade massmedia om att stora partier importerat kött återkallats av handel och grossister på grund av salmonellamisstanke. Livsmedelsverket utkom i september 2013 med en rapport av uppföljningen av salmonellaprovtagningsrutinerna hos företag som importerar kött. Det konstaterades då att det slarvas med salmonellakontrollen vid import av kött, både hos de importerande företagen och hos leverantörerna.

Djuren ofta symtomfria smittbärare

Salmonellabakterien orsakar vanligen magsjuka hos smittade människor, men en del personer drabbas av svåra komplikationer i form av ledinflammation mm. Infekterade djur har vanligtvis inga symtom, men ibland ses sjukdom hos framför allt kalvar. Läs mer om salmonellainfektion hos människor på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Salmonella bland människor

Mellan 10 och 20 procent av salmonellafallen bland människor i EU orsakas av smittat griskött, enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA. EFSA gjorde 2008 en studie över salmonellaförekomsten i grisuppfödningen inom EU. Ingen salmonella hittades i svenska bruksbesättningar. I medeltal sågs salmonella i 33 procent av bruksbesättningarna inom EU. Källa: SVA:s webbsida om salmonella

Denna skillnad kan förklaras av att Sverige började bekämpa salmonella redan på 1950-talet och sedan 1961 finns en särskild salmonellalagstiftning. Myndigheter och näring bekämpar gemensamt de få fall av salmonella som förekommer. Det finns även ett frivilligt förebyggande salmonellakontrollprogram som väl över 80 procent av svenska grisbesättningar är anslutna till.

Salmonellabakterien orsakar vanligen magsjuka hos smittade människor, men en del personer drabbas av svåra komplikationer i form av ledinflammation mm. Infekterade grisar har vanligtvis inga symtom. Läs mer om salmonellainfektion hos människor på Folkhälsomyndighetens hemsida.