Rapport

Svenska avelsgrisar fortsatt fria från MRSA

Sveriges samtliga avelsdjurs- och gyltproducerande besättningar har under hösten 2014 testats för meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA). Ingen MRSA har påvisats i kartläggningen och innebär att det goda resultatet från 2011 upprepats.

Resultatet är ett kvitto på att den svenska modellen för att förebygga sjukdomar och smittämnen fungerar. Kärnan i den svenska modellen är samarbete och delat ansvar.

MRSA är inte ett hälsoproblem för grisar utan framförallt ett folkhälsoproblem. Den svenska grisnäringen tar ändå ett stort ansvar för MRSA och jobbar hårt med frågan tillsammans med myndigheterna. Det gäller allt från smittskyddsrutiner på gårdsnivå hos den enskilde lantbrukaren till kontroll vid import av avelsdjur genom Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll. Sammantaget visar detta att konceptet för svensk sjukdomsfrihet är mycket starkt.

Kartläggning genomfördes under hösten 2014 av Svenska Djurhälsovården tillsammans med Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt. Provtagningen i de testade besättningarna har utförts av Svenska Djurhälsovårdens grishälsoveterinärer och Jordbruksverket har finansierat kartläggningen. Statens veterinärmedicinska anstalt har utformat undersökningen och analyserat proverna.

Syftet med undersökningen var att kartlägga förekomsten av MRSA i avelsdjurs- och gyltproducerande besättningar som förser bruksbesättningarna med avelsdjur.

Det är mycket glädjande att MRSA inte hittats i de svenska livdjursproducerande besättningarna. Detta är särskilt viktigt eftersom dessa besättningar levererar avelsdjur till de bruksbesättningar som producerar smågrisar och som sedan blir slaktgrisar.

Kartläggningen är en naturlig upprepning av den undersökning som gjordes 2011 då, precis som nu 2014, ingen MRSA påvisades i livdjursbesättningarna. MRSA är vanligt bland grisar i många länder, både i och utanför EU. Bakterien kan överföras både från djur till människor och från människor till djur. Om bakterien förekommer bland grisar kan den överföras till personer i kontakt med grisarna, t.ex. lantbrukare, stallpersonal och veterinärer.

Resultatet från undersökningen och annan information tyder på att vi har en fortsatt unikt god MRSA-situation hos svenska grisar. Genom att hålla fast vid vårt hårda arbete med förebyggande åtgärder såsom hög biosäkerhet i besättningarna, kontrollerad livdjurshandel och ansvarsfull antibiotikaanvändning har vi alla förutsättningar att bibehålla den goda situationen för MRSA och andra smittor.

Mer information

Jordbruksverkets information om antibiotikaresistens

Jordbruksverkets information om hygienrekommendationer

SVA:s information om MRSA-studien

SVA:s information om MRSA

SVA:s hygienråd

Smittsäkra.se