Nyhet

Världskongress för fårveterinärer

Vart fjärde år brukar det anordnas världskongress för fårveterinärer, men p.g.a covid blev den senaste uppskjuten två år. Det var därför mycket trevligt att den äntligen kunde hållas, dessutom på nära håll i Europa vilket gjorde att tre veterinärer från Gård & Djurhälsan samt en från SDS (Svenska Djurbönders Smittskydd) kunde delta.

Kongressen hölls i början av mars i Sevilla med deltagare från alla världsdelar, flest från olika europeiska länder, men självklart även från Nya Zeeland, Australien, Brasilien, Venezuela, Pakistan, Kenya, Sydafrika med flera.

Kongressen var späckad med tre-fyra parallella föreläsningar, ofta var det svårt att välja vilka vi ville lyssna på.

Det var intressant att uppleva hur fokus ändrats över åren. Från att tidigare kongresser handlat mycket om produktionsoptimering lyftes nu även hållbarhetsfrågorna fram starkt. Många av föredragen handlade om antibiotikaresistens, klimatavtryck, djurvälfärd och självklart om resistens mot avmaskningsmedel.

Det presenterades resultat från undersökningar där olika administrationssätt av ett läkemedel jämfördes, t.ex. ett avmaskningsmedel avsett att användas på ryggen av djuret med ett preparat innehållande samma verksamma substans men i en beredningsform avsett att ges som injektion eller i munnen. Effekten kan skilja avsevärt även om de olika beredningsformerna har godkänts och blivit registrerade. Vid ett sämre administrationssätt ökar självklart risken för både negativ miljöpåverkan och för resistensutveckling.

Annat intressant som togs upp var de möjligheter som modern vaccinframställning erbjuder, t.ex. optimering av vaccineffekt genom att ta fram helt och hållet gårdsspecifika vacciner anpassade efter de stammar som finns på den aktuella gården. Då tas först prover från gårdens får och vaccin tas sedan fram skräddarsytt efter gårdens behov.

Det hölls många inlägg om klövhälsa, klövvård, fotröta och CODD.

På en världskongress är det naturligt att mycket handlar om sådant som just nu inte har praktisk betydelse i Sverige. De många föredragen om olika smittsamma sjukdomar är ändå speciellt givande för SDS som bl.a. jobbar med smittskydd vid import av livdjur, men även för oss andra så att vi känner till symptombild och problemställningar om olika för Sverige nya sjukdomar plötsligt skulle dyka upp här. Detta är något vi måste räkna med att det kan ske som en följd av internationell livdjurshandel eller klimatändring.

En stor behållning av konferensen var att vi nu efter de svårigheter pandemin medfört kunde återuppliva internationella kontakter vi haft sedan tidigare och även knyta många nya kontakter till kollegor och forskare världen över.