Nyhet

Nya åtgärder mot Afrikansk svinpest

Virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) fortsätter breda ut sig i Europa och nyligen påträffades första fallet i Tyskland. För att förhindra att sjukdomen ska nå Sverige, uppförs nu 175 informationsskyltar utmed större vägar och rastplatser. Jordbruksverket som samordnar arbetet, samverkar tillsammans med andra myndigheter, branscher och organisationer för att hindra att smittan sprids.

–ASF innebär stort lidande för de djur som drabbas och ett utbrott av ASF skulle också leda till allvarliga konsekvenser för bland annat grisnäring och jakt. Vi arbetar därför långsiktigt för att förebygga ASF med bland annat informationsinsatser, och för att ha en god beredskap för att kunna hantera ett eventuellt utbrott effektivt, säger Maria Cedersmyg, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Hur kan vi minimera riskerna

För Sveriges del är den största risken att ASF når landet via människor genom att viruset kan finnas i charkvaror från smittade djur. Andra smittvägar kan vara kläder, kängor och jaktutrustning som använts i områden där ASF finns bland vildsvin, därför måste dessa rengöras noga.

På Jordbruksverket pågår ett arbete som syftar till att minimera risken att personer tar in ASF till Sverige. Till stor del handlar det om att nå ut med information till viktiga målgrupper som jägare och grisnäring liksom till personer som reser in i Sverige. En åtgärd är att rastplatser utmed större vägar förses med informationsskyltar i de delar av landet där vildsvin främst förekommer. Under 2019 uppfördes150 skyltar och i år sätts ytterligare 175 skyltar upp, Skyltarna har information på sex språk.

–Syftet är att nå ut med information till personer som reser in i Sverige, och göra dem uppmärksamma på att aldrig lämna kvar matrester där vildsvin kan komma åt dem. I värsta fall kan en överbliven korvmacka vara det som orsakar ett utbrott av ASF, avslutar Maria Cedersmyg.

Läs >> Jordbruksverkets pressmeddelande

Foto: Carl Johansson