Nyhet

Följ upp parasitförekomst!

Att får och andra betesdjur har parasiter är inget konstigt utan helt normalt. Så länge parasitbördan inte är för stor orsakas ingen skada, men det gäller att kontrollera parasitbelastningen, behandla vid behov och då med preparat som är effektiva.

Under första halvåret har vi haft flera ytterligare fall med gårdar där parasiter som är resistenta mot ett eller flera avmaskningsmedel antingen påvisats eller misstänks.

Misstanke kan uppstå om behandlingsresultatet inte är bra, dvs om uppföljningsprov som tagits en bestämd tid (oftast 7-10 dagar) efter behandling inte givit en mycket tydlig minskning av epg (ägg per gram) i förhållande till provet som togs innan avmaskning, eller ifall prov taget efter behandling av inköpta djur i karantän fortsatt innehåller parasitägg. För att efter en första misstanke säkert kunna påvisa resistens hos parasiter krävs en mer omfattande undersökning.

Ha som vana att kontrollera parasitbördan hos lammen några gånger under betesperioden, senast inför avvänjning, för att se om behandling behövs eller inte. Tackor undersöks lämpligast på våren. Vid återkommande höga äggtal är det klokt att göra ytterligare en provtagning 7-10 dygn efter att djuren avmaskats. Ta kontakt med fårkunnig veterinär för tolkning av provsvaren! Vid avmaskning ska preparatet doseras korrekt, det är tyvärr mycket vanligt att djurägare inte känner till djurens vikt, eller att doseringssprutan suger in luft.

När det gäller livdjursinköp är det av största vikt att undersöka att de nya djuren inte för med sig resistenta parasiter. Ta därför alltid ett prov innan de avmaskas i karantän och sedan ytterligare prov 7-10 dagar efter att de avmaskats. Släpp inte ut dem på bete innan ni vet att provet ser bra ut! Ännu säkrare är att behålla inköpta livdjur på stall över vintern så att de kan provtas efter mitten av april under den årstid när parasiternas äggutskiljning är som störst. Under hösten och vintern lägger många parasiter färre eller inga ägg, därför är en provtagning under hösten mer osäker än under våren/försommaren.

Se karantänsråd för att förhindra spridning av resistenta parasiter vid livdjursinköp!