Nyhet

Betesrundan – Använd olika glasögon!

Den dagliga tillsynsrundan på betet kan tyckas vara enformig, men har en mycket viktig funktion, och dessutom tittar man – mer eller mindre medvetet – på olika saker. Visserligen är det kanske inte nödvändigt att bokstavligen ha med sig många glasögon på betesrundan, men det kan vara ett sätt att tänka i alla fall!

 • Närvaro – Är alla djuren ”hemma”?
 • Friska? Ser alla djuren pigga och friska ut, eller är det något djur som avviker från gruppen?
 • Besvärande insekter – Det finns möjlighet till t ex flugbehandling (t ex mot bromsar, fästingar, bitande stickande flugor och andra flygfän etc) – kontakta din veterinär
 • Mineraler och salt– Ska finnas hela tiden. Följ åtgången genom att notera hur ofta du fyller på. Placera mineralerna och saltsten där djuren brukar befinna sig. Tänk på väderskydd.
 • Vatten – Tillgängligt och rent.
 • Stängsel – Se till att det fyller sin funktion och håller betesdjuren på betet. Kolla ström och jordning, se till att det inte blir igenvuxet kring tråden och förstärk stängslet vid behov. Det tar ofta längre tid att jaga in förrymda djur än att laga stängsel, åtminstone vid de tillfällena staketet inte gått sönder på grund av ovälkomna besökare.
 • Väderskydd – Visserligen har vädret varit mer varierat detta år än föregående betessäsong, men om värmen slår till även 2019 kan det vara bra att ge djuren tillgång till någon form av skugga/skydd mot solen.
 • Parasiter – Ta träckprov, så du hanterar parasitförekomsten rätt!
 • Giftiga växter – Det finns ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i vallar och beten. Vissa växter är direkt skadliga för djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar redan i små mängder, medan andra växter inte orsakar några problem förrän de konsumerats i större mängd eller under längre tid. Här finns en bra förteckning med beskrivning av giftiga växter i alfabetisk ordning från SVA. https://www.sva.se/djurhalsa/fodersakerhet/giftiga-vaxter-a-o-fodersakerhet
 • Frasbrand – Var extra observant vid uppgrävda/upptrampade områden på betet, eller om det varit översvämning. Se mer utförlig information nedan i Nyhetsbrevet.
 • Brunst – Var uppmärksam så att inte korna, som du förväntar dig ska vara betäckta, brunstar om. Dikor brukar vara duktiga på att vara lite diskreta med sina brunster, men håll exempelvis ögonen på oro i gruppen, och om det är många som rider.
 • Betäckningstjuren – Fungerar tjuren som han ska? – Hur går han? Ser testiklarna och penis normala ut?
 • Könsmognad – Var uppmärksam på tidigt födda kalvar, framför allt kvigkalvar. De kan bli könsmogna redan från 4 månaders ålder, och bör därför inte vistas på samma betesmark som betäckningstjuren.
 • Betestillväxt & Beläggning – Anpassa djurantalet efter hur mycket bete det finns, och se över möjligheterna att skörda eller putsa delar av betet om djuren inte klarar att äta allt, alternativt öka betesarealen eller beta återväxt om betestillväxten avtar.
 • Betestillväxt & Logistik – En effektiv betesdrift kräver i de allra flesta fall en förflyttning av djur. Se till att flytta djuren i tid, och planera hela betessäsongen, så djuren är i rätt hage beroende på säsong. Hänsyn kan behöva tas till såväl beläggning, avelstjur, kvigkalvar/tjurkalvar, parasittryck, lämplig plats för sortering vid exempelvis avvänjning, etc.
 • Tillskottsutfodring – På sensommaren, om betestillväxten är lägre och när kalvarna är större, kan det finnas behov av tillskottsutfodring. Se över dina åtaganden, så att det är tillåtet att tillskottsutfodra på de aktuella betena.