Nyhet

Är mufflonfår möjliga smittspridare till tamfår?

Smittämnen som går på tamfår går även på mufflon och vice versa eftersom det är samma djurart. Vi får flera rapporter från fårägare som har ett stort antal mufflon på sina marker vilket naturligtvis innebär en möjlig risk för smittspridning. De två smittämnen som diskuteras mest är mag/-tarmparasiter och Maedi Visna (MV) som skulle kunna spridas från mufflon till tamfår.

Vad som är undersökt under svenska förhållanden när det gäller smittämnen på mufflon är begränsat. När det gäller överföring av parasiter så har ett antal forskare vid SLU nyligen publicerat en undersökning där de kartlade fördelningen av olika arter av mag-tarmparasiter hos fyra vilda idisslare, bland annat mufflon.  De jämförde också sammansättningen av olika arter av parasiter hos vilt med en tidigare studie gjord på får från samma geografiska region och kunde dra slutsatsen att risken för spridning av mag-tarmparasiter mellan vilt och får är relativt låg även om den inte helt kan ignoreras. Den vetenskapliga publikationen kan läsas via länken nedan.
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-022-05449-7

När det gäller parasiter så är det i stort sett omöjligt att bevisa att fåren smittats från mufflon eller andra vilda idisslare. Risken att få in oönskade parasiter med livdjursinköp bedöms dock vara betydligt högre bland annat med stöd av ovanstående undersökning samt hur parasitförekomsten ser ut hos våra tamfår. https://www.gardochdjurhalsan.se/farmstat-en-djupdykning-bland-trackprover/

Det är viktigt att komma ihåg att ta parasitprover på sina tamfår enligt de rekommendationer som finns för alla besättningar och framför allt beakta rekommendationerna vid inköp av livdjur.

Även MV skulle teoretiskt kunna smitta från mufflon till tamfår men risken bedöms generellt som liten. Vi vet inte om MV-smitta finns i den svenska mufflonstammen över huvud taget. En mer övergripande undersökning av MV-status bland frilevande mufflon skulle vara intressant men måste också finansieras vilket inte ryms inom det ordinarie kontrollprogrammet. Inom MV/CAE- programmet har det gjorts enstaka undersökningar i besättningar som har haft bekräftad kontakt med mufflon och där även korsning mellan mufflon och tamfår fötts. Ingen av dessa testade tamfår med bekräftad mufflonkontakt har varit positiva avseende MV. Det som är viktigt att ha i beaktande i denna diskussion är risken för smittspridning från tamfår till mufflon och sedan vidare till tamfår igen.

När det gäller MV skulle denna vinkling kunna dras till sin spets med argumentet att om alla svenska fårbesättningar var anslutna och friförklarade från MV hade inte det funnits risk att Mufflon skulle bli smittade av tamfår och därmed riskera att föra smittan vidare. Det argumentet förutsätter dock att den svenska mufflonstammen är fri från MV vilket vi inte vet.

Det är förkastligt att mufflon släpps ut ur hägn och även om risken för smitta till tamfår inte bedöms som hög med den kunskap vi har i dagsläget är närkontakt mellan mufflon och tamfår olämplig ur generell smittskyddssynpunkt. Mufflon är klassad som en främmande art och är lovlig att jaga året runt.

Foto: privat