Nyhet

Afrikansk svinpest-en dyr historia för Belgien AM

I en artikel i ATL (nummer 70, 15 oktober 2019) beskrivs hur den afrikanska svinpesten (African swine fever, förkortat ASF) i Belgien medfört ekonomiska konsekvenser för enskilda grishållare och för hela produktionen i landet. Det är nu drygt ett år sedan ASF påvisades hos vildsvin i södra Belgien och sedan augusti i år har inga nya fall påvisats i landet. Inga tamgrisar har hitintills visats vara smittade. Grisbesättningar i den smittade regionen har nödslaktats och produktion på dessa gårdar kan återupptas först efter 24 månader efter att området är helt fritt från sjukdomen.

Offentliga stöd betalas ut, men besättningsägare som varit borta från grisproduktionen i minst tre år, som läget ser ut nu, ser problem med att starta upp igen. Köttbranschens organisation FEBEV anges i artikeln i ATL uppskatta förlusterna för belgisk grisproduktion till en kvarts miljon kronor i månaden. Belgien exporterar närmare 60% av sin grisköttsproduktion och förluster uppstår bl.a. när andra länder inför embargon/handelshinder för det belgiska grisköttet.

Förutom de ekonomiska och sociala konsekvenserna för grishållare som beskrivs i artikeln finns rapporter om att förekomsten av ASF även påverkar allmänheten och andra företagare. Tillgängligheten till skog och mark påverkas då områden spärrats och inte får beträdas. Detta drabbar även näringsidkare som bedriver serveringar och annat i anslutning till, eller i, avstängda områden. Skogsägare får inte beträda sin mark vilket, förutom att man inte kan bruka skogen, medfört att t.ex. arbete med att ta ner barkborredrabbade träd inte kan utföras.

De belgiska erfarenheterna visar tydligt hur viktigt det är för grisbranschen och andra intressenter att vi i Sverige fortsatt arbetar aktivt med att stärka de förebyggande åtgärderna för att förhindra smitta till landet.