Artikel

Ny ASF-status
i Smittsäkrad Besättning Gris

Kraven som ställs i ASF-statusen bygger på EU-lagstiftningen på området. Statusen godkändes av Jordbruksverket i oktober 2023 och det kommer att vara möjligt att ansluta sin besättning från december 2023.

Kort sammanfattning:

Vad?

Jordbruksverket har godkänt en ny status för smittskydd för grisbesättningar kallad ”SSB ASF”.

Varför?

2021 kom en ny lagstiftning från EU med smittskyddskrav som gäller för besättningar som vill transportera grisar från ett område smittat med Afrikansk svinpest (ASF). Arbete med att färdigställa statusen fick påskyndas efter att ASF hittades hos vildsvin i Fagersta 2023.

När?

Från december 2023 kan grisgårdar ansluta sig till denna status.

Vad innebär det att ha denna nya status?

 • Gårdar som ansluter sig till ”SSB ASF” kommer att ha ett stärkt skydd mot smittor, såsom svinpest och salmonella.
 • Om en smitta upptäcks i ett område, kommer det att vara enklare och snabbare för dessa gårdar att få tillstånd att transportera sina grisar.

Vem kan ansluta sig?

 • Gårdar som redan är en del av ”Smittsäkrad Besättning Gris”-programmet och uppfyller vissa krav kan ansluta sig.

Vilka krav ställs?

SSB Grund – besättningen ska vara ansluten utan anmärkning
SSB Spets – inom dessa områden tillkommer det krav för besättningar anslutna till SSB Grund:

 • Smittsäkert flöde på gård
 • Klar gräns mellan inre/yttre område både på gårdsplan men också för personal och besökare
 • Sällskapsdjur ska inte vistas i det inre området
 • Rutiner för smittsäkra djurförflyttningar och arbetsrutiner
 • Tvätt och desinficering av utlastningsutrymme
 • Hygienisk kontroll av förvaringsutrymmen för foder
 • Plan för rengöring av foder- och vattenanläggning

Tillkommande för ASF-status

SSB ASF – inom dessa områden tillkommer det krav för alla besättningar, oavsett om besättningen är Grund eller Spets:

 • Djurstängsel ska finnas runt de byggnader där grisar hålls och fodermedel och strö förvaras
 • Årlig genomgång av smittskyddsrutiner med behörig veterinär
 • Planskiss över yttre (smutsiga) och inre (rena) områden i personalutrymmena
 • Tillträdesförbud 48 h i samband med jakt i restriktionsområde
 • Smittskyddsrutiner i samband med byggnation/reparation

Om du är intresserad av att veta mer eller ansluta din gård till den nya statusen, kontakta din SSB-veterinär. Om din gård ännu inte är ansluten till SSB men du vill ansluta dig, klicka här för att göra en intresseanmälan.

Längst ned på denna sida hittar du även dokument och länkar på ämnet.

Fördjupning:

Sedan hösten 2020 har det pågått ett omfattande arbete inom Smittsäkrad Besättning Gris för att utveckla en ny status – SSB ASF – inom programmet. Gård & Djurhälsan har som huvudman för programmet lett detta arbete. Sedan Afrikansk svinpest (ASF) konstaterades hos vildsvin i Fagersta i september 2023 har arbetet med att färdigställa statusen intensifierats. Gård & Djurhälsans grisveterinärer kan även vittna om att intresset för smittskydd har ökat kraftigt och många grisproducenter vill nu stärka upp smittskyddet.

Kraven som ställs i ASF-statusen bygger på EU-lagstiftningen på området. EUs lagstiftning utgör också grunden för de krav som Jordbruksverket ställer för att utfärda undantagstillstånd att transportera grisar mellan och från besättningar i ett område belagt med restriktioner på grund av ASF. Statusen godkändes av Jordbruksverket i oktober 2023 och det kommer att vara möjligt att ansluta sin besättning från december 2023.

Anslutning kommer att vara frivillig. Kravet för att kunna ansluta sig är att besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris och uppfyller kraven för programmets GRUND-nivå. Därutöver tillkommer utvalda krav från SPETS-nivån och krav som är specifika för ASF-status. Viktigt är det dock att påpeka att ersättning för epizootisjukdom utbetalas till alla besättningar oavsett om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris eller ej.

Syftet med statusen är att man som grisproducent ska kunna få smittskyddet bedömt och vara bättre förberedd om besättningen hamnar i ett område belagt med restriktioner. Statusen ska också ses som en möjlighet att stärka smittskyddet ytterligare även mot andra smittor som kan finnas vildsvinsstammen så som salmonella. Välfungerande smittskyddsrutiner tar tid att etablera – och existerande rutiner tar tid att förändra.

Vad händer i ett smittat område

I tillfälle av att smitta konstateras i ett område måste en officiell veterinär godkänna besättningen för att ett undantagstillstånd för transport ska kunna utfärdas – tanken är att denna process ska kunna gå snabbare om man redan är ansluten till ASF-status i SSB. Djurgruppen som ska flyttas måste även undersökas av en officiell veterinär före transport och det kommer att krävas rutinmässig provtagning för ASF av döda grisar i besättningar som hamnar i ett smittat område.

Besättningar som inte är anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris ASF-status kommer i stället att behöva införa de uppskärpta rutinerna och sätta stängsel i det akuta skedet för att därefter bli kontrollerade av officiell veterinär och godkända för transport i samband med att smitta konstateras i ett område. Uppfyller man inte biosäkerhetskraven kan inte heller Jordbruksverket ge undantagstillstånd för transport av grisar vare sig till eller från besättningen.

Vid konstaterad smitta i en tamgrisbesättning så kommer Jordbruksverket besluta om avlivning av djuren. Då utgår ersättning till djurhållaren i enlighet med Epizootilagstiftningen. Som nämnt ovan utbetalas ersättning för epizootisjukdom till alla besättningar oavsett om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Gris ASF-status eller ej.

Krav i programmet
FÖR BESÄTTNINGAR GODKÄNDA PÅ GRUND-NIVÅ TILLKOMMER FÖLJANDE KRAV PÅ SPETS-NIVÅ:

 • Utifrån befintlig planskiss upprättas tillsammans med veterinär ett åtgärdsförslag i syfte att skapa smittsäkra transportvägar till, från och inom gården. Speciell hänsyn ska tas till transportvägar för fordon som kadaver-, slakt- och foderbilar samt gödselspridare.
 • Det ska finnas en klar gräns mellan ”yttre” och ”inre” område, gärna i form av en personsluss. Gränsen ska respekteras av både personal och besökare.
 • Kläd- och skobyte ska ske vid gränsen. Externa kläder och skodon får inte komma i kontakt med besättningens kläder och skodon.
 • Besättningens egen utrustning i form av redskap, verktyg, instrument m.m. bör i möjligaste mån användas. I de fall detta inte är möjligt ska utrustningen i möjligaste mån tvättas och desinficeras innan användning i besättningen.
 • Det ska upprättas en plan över hur djurförflyttningar och arbetsrutiner kan genomföras för att på bästa sätt förhindra smittspridning inom besättningen.
 • Efter varje utlastning ska utlastningsutrymmet tvättas och i möjligaste mån desinficeras.
 • Visuell hygienisk kontroll av silos, tankar, och andra förvaringsutrymmen ska ske regelbundet. Rutiner för detta ska finnas skriftligt noterade.
 • Det ska finnas en skriftlig plan för att vid behov kunna rengöra foder- och vattenanläggning.
 • Hundar, katter och andra sällskapsdjur ska inte vistas i slutna anläggningar/grisstallar/avdelningar och angränsande utrymmen som hör till inre område. (t.ex. korridor, ev. personalutrymmen, ev. foderkök).

TILLKOMMANDE KRAV FÖR ASF-status OAVSETT PROGRAM-NIVÅ:

 • Djurhållaren och besättningens personal ska delta vid årlig genomgång av besättningens smittskyddsrutiner tillsammans med behörig veterinär i programmet. I tillfälle av nyanställning ska djurhållaren gå igenom besättningens smittskyddsrutiner i samband med anställning och personen ska därefter delta vid nästkommande genomgång med veterinären.
 • En planskiss som fastställer gränsen mellan yttre (”smutsiga”) och inre (”rena”) områden i personalutrymmet ska upprättas.
 • Djurstängsel ska finnas runt de byggnader där grisar hålls och fodermedel och strö förvaras. Stängslet ska vara uppfört i enlighet de Minimikrav som listas i bilaga 4a.
 • Tillträdesförbud råder för personal och besökare i 48 h. efter alla jakter i ett område belagt med restriktioner gällande afrikansk svinpest.
 • Det ska upprättas en plan över hur smittskyddet upprätthålls i samband med byggnation eller reparation i utrymmen eller byggnader i besättningen.
 • Det ska finnas en transportlogg över fordon som kör in i besättningens inre område. Vilket område som avses som inre område ska tydligt framgå av besättningens planskiss över anläggningen.

Om du är intresserad av att veta mera eller ansluta din besättning till den nya statusen – ta kontakt med din SSB-veterinär.
Är din besättning inte ansluten till Smittsäkrad besättning gris men önskar att ansluta sig kan du göra en intresseanmälan här.

 

 

 

Lästips

Ett informationsblad om Afrikansk svinpest, hur du skyddar din besättning och hur du skall gå tillväga om du misstänker att dina grisar har drabbats
> Afrikansk svinpest (ASF) – när ska jag misstänka sjukdom? (PDF)

Den 20 oktober 2023 medverkade programansvarig veterinär för Smittsäkrad Besättning Gris vid ett Lunchmöte arrangerat av LRF Kött. Den nya ASF-statusen i SSB gris är nu beslutad av Jordbruksverket. Vid mötet informerades om vilka smittskyddsåtgärder som krävs för att man som besättning ska kunna ansluta sig. Mötet spelade in och kan ses på LRF Kötts hemsida.
> Lunchseminarium NY STATUS ÄR KLAR DETTA ÄR KRAVEN

En PDF-version av presentationen för utskrift finns här nedan.
> Smittsäkrad Besättning Gris ASF-status