Semin

För att bredda avelsbasen och av smittskyddsmässiga skäl finns idag intresse för att öka seminanvändandet i Sverige.

Den stora fördelen med att använda semin i sin besättning är att man genom att undvika livdjursinköp inte löper någon risk att köpa in smittor eller parasiter till sin besättning. Naturligtvis ger semin också stora avelsmässiga fördelar då man får del av genetik från de bästa baggarna. Men vissa nackdelar i jämförelse med naturlig betäckning finns också såsom t.ex. krav på seminutbildning, noggrann planering och brunstkontroll samt även lägre dräktighetsresultat.

Det krävs också att man har en behörig veterinär knuten till besättningen. Semineringstekniken som används är ”shot in the dark” – en användarvänlig metod där sperman deponeras blint i slidan strax bakom livmodermunnen.

Dräktighetsresultatet påverkas av en mängd faktorer både före, under och efter semineringen och det är därför viktigt att helheten i arbetet beaktas. Tackorna som ska semineras bör väljas ut med omsorg. En välbalanserad foderstat är av största vikt. Klipp gärna tackorna före seminering för att undvika onödig stress under tidig dräktighet.

Spermiekvalitet och även antalet spermier i inseminationsdosen har betydelse för resultatet. Hanteringen av sperman både under lagring, upptining och under själva semineringstillfället är också avgörande moment. Spermierna är känsliga för temperaturfluktuationer och det gäller att minimera riskfaktorer som påverkar överlevnaden negativt.

Generellt gäller att optimal inseminationstidpunkt är 18-24 timmar efter upptäckt ståbrunst, men variationer finns beroende på bl.a. ras, tackans ålder och säsongsvariationer. Då dräktighetsresultatet är starkt beroende av att tackan insemineras vid rätt tidpunkt så krävs att brunstkontroll sker 4 gånger per dygn. Ur detta perspektiv kan det därför vara en stor fördel om tackorna är brunstsynkroniserade inför semineringsperioden.

Behöriga fårseminveterinärer