Artikel

Kalvdiarré kan ha många orsaker

Kalvdiarré kan bero på många orsaker som ofta samverkar. Viktiga åtgärder är att hålla hög hygien i stallet, isolera sjuka kalvar och att tidigt ge vätskeersättning.

Diarréer är ofta multifaktoriella vilket betyder att de har flera samverkande orsaker. Vissa av dessa orsaker är infektiösa orsakade av bakterier, virus eller parasiter, men långt ifrån alla. De skötselmässiga orsakerna är sprungna ur vårt sätt att hålla djuren på ett kostnadseffektivt sätt på begränsade ytor och med rationella metoder för utfodring, rengöring och behandling.

Att gå igenom alla fallgropar i skötseln är inte görligt i en kort artikel så därför koncentrerar vi oss till de vanligaste smittorna som drabbar kalvar i olika åldrar.

SPÄDKALVAR under första levnadsveckan drabbas ofta av ospecifika diarréer orsakade av vanliga stallbakterier som finns i för stor mängd. Det kan exempelvis vara dålig hygien vid kalvning. Bidragande orsaker kan vara dålig råmjölk eller dåliga rutiner vid utfodring med råmjölk. Kalvarna behöver oftast en bra omvårdnad och vätske- och elektrolytersättning för att tillfriskna. I vissa situationer behövs det även antibiotisk behandling. Dödligheten är varierande men oftast låg.

Det finns tusentals olika varianter av E.colibakterier och en av dem heter E.coli F5. Den är riktigt allvarlig för kalvar under en veckas ålder. Den dödar så snabbt att man inte hinner uppfatta att kalvarna har en diarrésjukdom. Som tur är finns det ett vaccin med bra effekt som man vaccinera korna med tre månader till tre veckor före kalvning. Vaccinet är bra mot just E.coli F5, men det har inte effekt mot andra kolibakterier som också kan orsaka diarré men som oftast är av mildare form. Vaccinet är en kombination mot cotavirus, coronavirus och E.coli F5.

En annan mycket vanlig sjukdomsframkallande organism som man hittar hos spädkalvar är Rotavirus. Det ger oftast en mildare diarré, men i kombination med andra sjukdomsframkallande mikroorganismer eller störningar i mag- tarmkanalen kan det ge besvärliga sjukdomsförlopp. Lägg märke till att antibiotika inte fungerar mot virus, utan det är bara allmän stödbehandling som vi har att
tillgå i form av elektrolytlösningar, antiinflammatoriska preparat och en stressfri miljö.

Den sista bland de viktigaste smittsamma orsakerna till spädkalvsdiarré är cryptosporidierna, en grupp encelliga parasiter som är mycket vanligt förekommande på gårdar med nötkreatur. Oftast ger de övergående diarré men i kombination med sjukdomsframkallande organismer och stress kan de leda till mycket allvarliga diarréutbrott. Oocystor, som motsvarar andra parasiters ägg, är väldigt
resistenta mot de flesta desinfektionsmedel och antibiotika har ingen effekt. Det finns bara ett läkemedel som har en viss effekt, men det är dyrt, giftigt och mest användbart under en saneringsperiod tillsammans med andra åtgärder. En av cryptosporidiearterna som ger diarré hos kalv, parvum, är en zoonos vilket betyder att den kan smitta människor och då ge kraftiga diarréer.

HAR KALVEN passerat två till tre veckors ålder orsakar de nämnda mikroorganismerna bara allvarlig diarré i undantagsfall. Bakom hörnet lurar dock andra encelliga parasiter som benämns under samlingsnamnet coccidier eller koccidier. Dessa är också encelliga parasiter som drabbar lite större kalvar. De arter som orsakar så kallad stallkoccidios heter Eimeria bovis och Eimeria zuernii
medan Eimeria alabamensis ger upphov till beteskoccidios. Symptomen är kraftiga diarréer, ibland blodiga, som är svårbehandlade. Det finns ett preparat som har en viss förebyggande effekt men det är ingen långsiktig lösning utan bara ett hjälpmedel i samband med saneringar.

GEMENSAMT för alla kalvdiarréer är att de är svårbehandlade och orsakar skador på tarmslemhinnan med sämre näringsupptag som följd, samt ett sämre skydd mot andra bakterier som kan sprida sig i kroppen och orsaka blodförgiftning och död. För att kunna ställa rätt diagnos och relevanta åtgärder behöver man ta träckprover och skicka döda djur på obduktion.

Kontakta gärna en djurhälsoveterinär och gå igenom alla rutiner från råmjölk till utfodring och sanering. Glöm aldrig att isolering av sjuka djur är det bästa sättet att minska smittspridningen på
gården. Glöm inte heller att hö är ett utmärkt läkemedel när kalven har diarré!.