Artikel

Första lammhjälpen. Del 3: Omhändertagande av nedkylda lamm

Att lamm dör är inte bara sorgligt och känslomässigt bland det jobbigaste med att vara fårägare, hög lammdödlighet är också oekonomiskt och ohållbart ur ett klimatperspektiv. De senaste åren har den totala lammdödligheten registrerad i Elitlamm i snitt legat på 10%. Dödligheten i olika åldrar varierar mellan olika raser men genomgående är att mer än hälften av lammen som dör gör det från födsel fram till 5 dagars ålder. I artikeln kommer vi gå igenom hur man tar hand om lamm som blivit nedkylda. Dessa lamm hamnar snabbt i ett livshotande tillstånd om inte rätt åtgärder sätts in. Detta är sista artikeln i denna serie, där de två andra artiklarna handlade om risklamm och sondmatning.

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 1 2019

Normal kroppstemperatur
Ett lamm ska ha en kroppstemperatur på 39-40°C. Om lammet har lägre temperatur, dvs under 39°C tyder detta på att lammet lider av hypotermi = nedkylning.

Det finns två huvudsakliga skäl till att lamm blir nedkylda:

  • Nedkylning som beror på stora värmeförluster, t ex pga. kyla och/eller att den inte torkats torr, med nedkylning som följd. Dessa lamm är ofta yngre än fem timmar gamla.
  • Nedkylning till följd av minskad värmeproduktion pga. uttömmande av lammets kroppsreserver då den fått för lite mat. Dessa lamm är vanligen äldre än sex timmar (ofta 12-72 h) och har även låga blodsockernivåer.

Alla lamm kan drabbas av nedkylning av båda typerna och nedkylningen kan bero på en kombination av de två typerna. Generellt sett löper flerfödda lamm, svagfödda lamm, mycket stora eller mycket små lamm samt lamm födda från tackor i dålig kondition större risk att drabbas än andra (=risklamm).

Bästa skyddet mot nedkylning är tillräckligt med råmjölk tillräckligt snabbt efter födseln. Vindstyrka, yttertemperatur, tackans omhändertagande av lammet och luftfuktighet påverkar också hur snabbt förloppet går. Temperaturtagning bör göras på alla lamm som verkar svaga för att man snabbt ska upptäcka nedkylning och kunna sätta in en tidig behandling. Desto tidigare behandling desto bättre prognos. Vilken behandling som ska sättas in beror på lammet ålder och kroppstemperatur, se nedan.

Lathund för behandling av nedkylda lamm.

 

Femtimmarsgränsen
Lamm yngre än fem timmar har kvar energireserver i form av brunt fett vilket lammen kan använda för att hålla uppe glukosnivåerna i blodet. Dessa lamm kan därför torkas och värmas innan de får råmjölk. Om detta görs på lamm äldre än fem timmar är risken stor att de dör i kramper pga. att deras energireserv är förbrukad och de därmed har mycket lågt blodsocker. Uppvärmningen gör att blodsockret sjunker ytterligare och kramper utlöses när hjärnan inte förses med tillräcklig mängd glukos. Lamm äldre än fem timmar eller lamm som man inte vet åldern på ska man därför alltid ge energi (råmjölk) innan de värms.

Torkning
I de fall tackan inte har slickat lammen torra behöver lammen få hjälp att bli torr eftersom de snabbt blir nedkylda när de är blöta. Lammen torkas enklast med en handduk. Det är viktigt att lammen är torra innan de värms upp. Strömmande varmluft kan annars göra att lammen kyls pga. avdunstningen av vatten och en värmelampa kan göra att vattnet kokar med brännskador som följd. Nedkylda lamm får lättare brännskador än lamm med normal kroppstemperatur på grund av att de har sämre cirkulation.

Uppvärmning
Det effektivaste och säkraste sättet att värma lammen är med cirkulerande varmluft. Det finns särskilda ”lammboxar” som kan köpas för ändamålet. Temperaturen på den cirkulerande luften kan då sättas på 40°C. Risken för brand och brännskador är låg och eftersom luften cirkulerar runt lammet behöver det inte vändas på.

Lammen kan även värmas genom att placeras under en värmelampa i t.ex. en pappkartong med tidningar eller halm i botten för att isolera mot kyla från golvet. Kartongen kommer hjälpa till att bevara värmen runt lammet och skyddar från drag/vind. Viktigt att tänka på brandskyddet och följa armaturens anvisningar. Ofta anges ett minsta avstånd mellan djuret samt brandfarligt material och lampan på minst 60 cm. Om värmelampa placeras i boxen med tackan, tänk på att sätta upp en grind eller motsvarande för att hindra att tackan kommer för nära lampan.

Exempel på hur värmelampan kan hängas upp för att lammen ska värmas, men utan att tackan riskerar att komma för nära lampan. Teckning från A Manual of Lambing Techniques, Agnes Winter.

 

Värmelampan måste även hängas upp på ett sådant sätt att sladden rycks ut om kedjan för upphängning skulle gå av.

Korrekt upphängd värmelampa där sladden rycks ur ifall lampan skulle ramla ner.

 


Här har olyckan varit framme! Foto: Jonas Gustafsson

 

När man använder en värmelampa för uppvärmning värms främst den sidan av lammet som är riktad mot lampan, det är därför viktigt att vända på lammet regelbundet. Kontrollera att det inte blir för varmt genom att hålla din hand över lammet en kort stund.

Som alternativ till ”lammboxar” och värmelampor kan exempelvis en hårtork användas. Var dock mycket försiktig om värmekällor så som värmedynor som läggs direkt på lammets hud då risken för brännskador då är större. Att värma lammet genom att placera det i ljummet/varmt vatten avråds från. Dels finns en risk att uppvärmningen går för fort vilket påfrestar blodcirkulationen och dels är lammet blött efter uppvärmningen vilket gör att det snabbt kan bli nedkylt igen efter uppvärmningen.

Oavsett hur lammet värms är det viktigt att registrera lammet kroppstemperatur minst en gång i halvtimmen. För att inte riskera att lammet dör av överhettning ska det tas det bort från värmen så snart lammet når 37°C.

Sondmatning
Alla svaga lamm och nedkylda lamm bör sondas när de ges råmjölk. Vid flaskmatning finns annars risken att mjölk hamnar i lungorna när lammen är svaga. Lagom giva är 50 ml till lamm <3 kg, 100 ml för ett medelstort lamm på 4 kg och 150 ml till lamm >5 kg som ett första mål.


Sondmatningsteknik beskrevs i föregående artikel ”Sondmatning av råmjölk till nyfödda lamm”. Se även gärna vår film på www.gardochdjurhalsan.se

 

Råmjölk är det som vi rekommenderar att ge i första hand till alla nedkylda lamm som fortfarande kan hålla uppe huvudet. Detta då råmjölken förutom mycket energi även innehåller mycket annat som är positivt för lammet, inte minst antikroppar som skyddar mot sjukdomar. Många gånger beror lammets nedkylning just på att lammet fått för lite råmjölk, vilket också innebär för lite antikroppar och ett sämre infektionsskydd.

Glukosinjektion
Lamm som är nedkylda under 37°C och inte kan hålla huvudet uppe ska inte sondmatas, eftersom de i regel saknar sväljreflex och sonden kan hamna i fel strupe.  Lammen har dessutom en livshotande låg blodsockernivå och det kommer inte vara tillräckligt att ge råmjölk för att rädda dem. Genom att injicera steril glukoslösning direkt in i bukhålan höjer man blodsockret betydligt snabbare än med sondmatning. För att få ge glukosinjektion till sina lamm måste man som djurägare ha gått kurs och ha ett avtal om villkorad läkemedelsanvändning med sin besättningsveterinär. Prognosen är alltid dålig när lammet inte längre klara att hålla uppe huvudet och man ska därför alltid sträva efter att hitta lammen i ett tidigare skede.

Se gärna våra filmer förstalammhjälpen#  Risklamm, Sondmatning av lamm och Nedkylda lamm här!

 

Malin Bernhard och Ulrika König
Djurhälsoveterinärer Vreta kloster resp. Uppsala