Artikel

Dräktighetsundersökning av dikor

Långt ifrån alla dikalvsbesättningar dräktighetsundersöker idag sina dikor. Tyvärr medför detta relativt stora ekonomiska försluter för många dikalvsproducenter. Att dräktighetsundersöka och hullbedömma dikorna i samband med installning på hösten är nämligen väl investerad arbetstid.

Varför ska dikorna dräktighetsundersökas?

Bara för att dikorna har gått tillsammans med betäckningstjuren under hela betäckningsperioden finns det ingen garanti för att alla kor är dräktiga. Genom att dräktighetsundersöka korna får du möjlighet att sortera ut de s.k. ”tomma” korna och kan därmed skicka dem till slakt redan i början av stallsäsongen. Detta istället för att behålla dem under stora delar av stallsäsongen, med de kostnader för foder, strö och arbete som detta innebär. I de allra flesta dikalvsbesättningar kostar en ”tom” ko ca 4 000 kronor i rörliga kostnader, exklusive kostnader för byggnader och arbete. Att dräktighetsundersöka alla kor i samband med installning är därför väl investerade pengar.

När kan dräktighetsundersökning göras?

Med hjälp av ultraljudsundersökning är det möjligt att dräktighetsundersöka nötkreatur så tidigt som ca 30 dagar efter betäckning/insemination. Detta innebär att kor som har betäckts tidigt under våren kan dräktighetsundersökas redan innan betessläpp. Kom dock ihåg att kastningsfrekvensen är relativt hög under den tidiga delen av dräktigheten hos nötkreatur, vilket innebär att en tidigt konstaterad dräktighet inte alltid leder till kalvning.

I de allra flesta dikalvsbesättningar görs dock dräktighetundersökningen i samband med installning under hösten och det behövs då ingen ultraljudsundersökning. Istället görs dräktighetsundersökningen via så kallad rektal palpation, vilket betyder att äggstockar och livmoder undersöks genom ändtarmsväggen för att hitta de typiska tecknen på dräktighet.

Vem utför dräktighetsundersökningen?

Dräktighetsundersökning kan utföras av både husdjurstekniker och veterinär.

Vad kostar det att dräktighetsundersöka?

Kostnaden för att dräktighetsundersöka en ko varierar beroende på en rad faktorer, bl.a. vem som utför undersökningen, hur många kor som undersöks vid ett och samma tillfälle samt vilka hanteringsmöjligheter som finns på gården. Vanligen ligger dock kostnaden på 50-100 kronor per ko. Till detta kommer sedan kostnaden för din egen arbetsinsats.

Vilka hanteringsmöjligheter måste finnas?

Att kunna fixera samt lätt flytta och gruppera djuren i samband med dräktighetsundersökningen är en förutsättning. Detta både för din egen, den som undersöker och djurens säkerhet. En väl fungerande hanteringsanläggning där det går att fixera, sortera och gruppera djuren är därför att rekommendera. Foderbordsfronter med låsbara grindar eller foderhäckar utomhus med låsbara grindar är en annan bra möjlighet. Kom dock ihåg att det inte får gå några lösa djur bland de som sitter fast. De lösa djuren kan annars skada både dig och djuren som är fastlåsta.

Varför ska dikorna grupperas?

När de ”tomma” korna är utsorterade är det dags att hullbedömma de kor som har konstaterats dräktiga. Att hullbedömma korna gör det möjligt att dela in dem i grupper efter hull och därmed anpassa utfodringen efter hull. Lämpligaste perioden för att justera kornas hull är nämligen från avvänjning och fram till tre månader innan kalvning. Förutom att foderekonomin påverkas positivt av att korna utfodras efter hull, påverkas även kornas brunster och kalvningsförmåga samt råmjölkens kvalitet och kalvarnas födelsevikt i positiv riktning av att korna är i rätt hull.

Dokument och länkar