Artikel

Arbetstidsåtgång i nötköttsproduktionen

De svenska nötköttsföretagen har stora olikheter vad gäller storlek, produktions- och byggnadssystem, arrondering etc. Inom de olika produktionssystemen är dock merparten av de arbetsmoment som utförs på de olika företagen desamma. Själva utförandet samt tidsåtgången för att utföra arbetsmomenten varierar dock mycket mellan olika företag.

Registrering av arbetstid

Gård & Djurhälsan har under vinter 2011/2012 registrerat arbetstiden på åtta olika nötköttsgårdar runt om i landet; fem integrerade besättningar, två ungnötsbesättningar och en mellankalvsbesättning. För de arbetsmoment som inte utfördes under perioden då tidsstudierna utfördes gjordes uppskattningar av tidsåtgången. Detta gäller framför allt tidsåtgången under betesperioden.

Vill du läsa mer om de åtta gårdarna – Beskrivning_av_testgårdarna

 

Stora skillnader i arbetstid
Resultaten visar en stor spridning i tidsåtgång mellan gårdarna. För de integrerade besättningarna varierar den totala tidsåtgången mellan 0,98 och 1,89 minuter per djur och dag, medan motsvarande siffror för ungnöts- och mellankalvsbesättningarna är 0,44 till 0,77 minuter per djur och dag. De moment som tar längst tid är de betesrelaterade och utfodringsrelaterade momenten.

Vill du läsa mer om vilka arbetsmoment som ingår i de olika grupperna – Beskrivning_av_arbetsmomenten

Administration
Tiden för administration är relativt lika mellan besättningarna, oavsett besättningsstorlek. Tiden för administration är också den som utgör den minsta delen av den totala arbetstiden i de allra flesta besättningar.

Betesdrift
För de allra flesta integrerade besättningarna upptar tiden för betesdrift den största andelen av den totala arbetstiden. Inom betesdriften är det framför allt daglig tillsyn på betet och skötsel av betesmarker som tar lång tid.

Utfodring
I ungnöts- och mellankalvsbesättningarna upptar tiden för utfodring den allra största delen av den totala arbetstiden. I mellankalvsbesättningen är det framför allt tiden för mjölkutfodring som tar upp en stor del av tiden för utfodring.

Utgödsling och ströning
För de allra flesta besättningar upptar tiden för ströning mer tid än tiden för utgödsling.

Övrigt arbete i stallet
Tiden för det övriga arbetet i stallet variera mellan gårdarna beroende på om gårdarna utför t ex dräktighetsundersökning, klippning, vägning, rengöring etc. eller inte. De integrerade besättningarna lägger över lag mer tid på övrigt arbete i stallet än ungnötsbesättningarna. Detta beror framför allt på tiden för kalvning som upptar en stor del av tiden och som inte förekommer inom ungnötsproduktionen. För ungnötsbesättningarna är det istället rengöring som utgör den största delen av tiden.

 

Figur 1. Total arbetstidsåtgång under ett år i åtta svenska nötköttsföretag (minuter per djur och dag).

Examensarbete med registrering av arbetstid

Under våren 2012 utförde två lantmästarstudenter sitt examensarbete genom att registrera arbetstiden på tio olika nötköttsgårdar runt om i södra Sverige; fem ungnötsgårdar med mjölkrastjurar, fyra ungnötsgårdar med köttrastjurar och en integrerad dikalvsbesättning. Registreringen genomfördes på samma sätt som Gård & Djurhälsans registrering av arbetstid som är beskriven här ovan, dvs. för de arbetsmoment som inte utfördes under perioden då tidsstudierna utfördes gjordes uppskattningar av tidsåtgången.

Vill du läsa mer om de tio gårdarna – Beskrivning_av_gardarna_exjobb

Stora skillnader i arbetstid
Precis som Gård & Djurhälsans tidigare studie visar även resultaten från examensarbetet en stor spridning i tidsåtgång mellan gårdarna. Den totala tidsåtgången varierade från 0,33 till 1,94 minuter/djur och dag på de olika gårdarna. De arbetsmoment som tar längst tid är framför allt de utfodringsrelaterade arbetsmomenten.

Figur 2. Total arbetstidsåtgång under ett år i tio svenska nötköttsföretag (minuter per djur och dag).

Vill du också registrera din arbetstid?

Registreringarna på ovanstående gårdar har gjorts med hjälp av ett excelbaserat verktyg som har tagits fram av Gård & Djurhälsan. Genom att beställa Arbetstidsverktyget har du möjlighet att registrera arbetstiden i din egen produktion.