Artikel

Val av liggplats och väderskydd hos dikor vid utedrift vintertid

I ett projekt har Lena Lidfors m fl undersökt följande frågeställningar på sex utvalda gårdar runt om i Sverige:

 • Hur använder dikorna terrängen i relation till aktuell klimat- och vädersituation samt markförhållanden?
 • Utnyttjar djuren olika typer av naturliga skydd (skog, ridåer, skogsbryn, enstaka träd) eller ligghall vid nederbörd, hög vindhastighet och låga temperaturer?
 • Hur påverkas djurens liggbeteende och hur karaktäriseras liggplatsområdena som djuren använder?
 • Hur påverkas djurens renhet och hälsa av de väderskydd och klimat som erbjuds?
 • Vilken betydelse har placeringen av foder och vatten i förhållande till placeringen av ligghall och naturliga väderskydd för utnyttjandet av dessa?

Slutsatserna blev:

 • Dikorna vistades i alla delar av terrängen, men då det var mycket snö begränsades deras förflyttningar till utfodringsplatserna, legor bland träden och ligghallar på de gårdar som hade detta.
 • Det blev inga tydliga resultat på att djuren uppsökte naturliga skydd vid nederbörd, hög vindhastighet eller låg temperatur.
 • Dikornas val av vistelseområde påverkades mest av Wind Chill Index. Korna låg mer med ökande vindhastighet och ökande Wind Cill Index, men de låg mindre med ökande temperatur och ökande regnmängd. Det var dock stora skillnader mellan gårdarna.
 • Dikorna var generellt rena, ohalta och i normalt hull. Enstaka skador samt pälsätare förekom.
 • Det fanns inga tydliga samband mellan de djurbaserade registreringarna och förekomsten av väderskydd och klimat.
 • Placeringen av foder och vatten påverkade kornas rörelsemönster på det viset att de vistades där under större delen av den ljusa tiden på dygnet. Dagtid lade sig korna även intill utfodringsplatserna. Ligghallar och naturliga väderskydd uppsöktes under natten.

Du hittar rapporten i sin helhet här på sidan!