Artikel

Vad hittar vi vid obduktioner av får?

Under perioden 1 januari 2011 till 31 december 2013 obducerades totalt nästan 2 200 vuxna får och lamm inom ramen för Obduktionsverksamheten inom Svenska Djurhälsovården. Vanligaste diagnoserna var lunginflammation, som sågs hos 17 % av djuren och tarminflammation, som sågs hos 13 %. Vilka sjukdomar som ses påverkas dock i stor utsträckning av djurets ålder, och det är därför mer relevant att titta på vilka sjukdomar som dominerar hos olika åldersgrupper.

Foster
Hos aborterade foster är det ofta svårt att ställa diagnos och hos nära 70 % av de obducerade fostren ställdes ingen diagnos. Det vanligaste fyndet var olika typer av missbildningar, som förekom hos drygt 15 % av de obducerade fostren. Merparten av detta sågs under våren 2013 och hos många detekterades också Schmallenbergvirus.
En stor del, ca 12 %, av de foster som kommer in till obduktion är lite för ruttna för att det ska gå att ställa diagnos. Det är också ganska vanligt att fosterhinnor saknas, vilket även det försvårar diagnostiken. Ibland är det en inflammation i fosterhinnan som har orsakat aborten, och finns då inte fosterhinnan med så kan inte diagnosen fastställas. Har du problem med aborter hos dina får, tänk alltid på att det är viktigt med att få med fosterhinnan och se gärna till att ha transportlådor hemma så att du direkt kan skicka in aborterade foster och fosterhinnor till obduktion. Tänk också på att många av de infektiösa orsakerna till abort hos får kan smitta människa. Använd handskar! Är du gravid ska du absolut inte hantera aborterade foster och fosterhinnor!

Lamm
Hos nyfödda djur upp till en veckas ålder var den vanligaste dödsorsaken att djuren inte fått i sig mjölk. Hos hela 14 % av de spädlamm som skickas in till obduktion är magsäcken helt tom, och utöver det så är det många djur som är magra eller till och med utmärglade (totalt 11 % av de obducerade djuren). Tarminflammation sågs hos 9 % och lunginflammation hos 8 %. Hos lite äldre lamm, 1 vecka till 2 månaders ålder, var tarminflammation den dominerande diagnosen och sågs hos ca 30 % av de obducerade djuren. I 40 % av fallen orsakades den av coccidier. Hos denna åldersgrupp var det också relativt vanligt med gasbrand (enterotoxinemi orsakad av Clostridium perfringens typ D), som sågs hos ca 15 % av de obducerade djuren. Lunginflammation förekom också och sågs hos 15 %. Även i denna åldersgrupp sågs avmagring, som ibland hade gått så långt så att djuren var helt utmärglade, hos ca 10 % av djuren.

Årslamm
Hos årslammen (2-12 månader) var det ungefär lika vanligt med lunginflammation som tarminflammation, och dessa diagnoser ställdes hos drygt 15 % av djuren. Stora magmasken (Haemonchus contortus) hade orsakat djurens död i 14 % av fallen, och gasbrand i 8 %. Även här sågs en rätt stor andel magra och utmärglade djur, 11 %.

Vuxna
Hos de vuxna djuren är lunginflammation den vanligaste diagnosen och det sågs hos drygt 20 % av de obducerade djuren. 11 % hade dött av hjärnhinneinflammation och nästan i samtliga fall var den orsakad av Listeria monocytogenes. Infektioner med stora leverflundran (Fasciola hepatica) och leverskador kopplade till parasiten sågs hos ungefär 10 % av de obducerade djuren. Stora magmasken sågs hos 7 % av djur och lika vanligt var avmagring/utmärgling.

Obduktioner – viktigt verktyg för utredning av sjukdomsproblematik
Obduktioner är ett viktigt och ofta nödvändigt hjälpmedel för diagnos, och kan ge god vägledning för att åtgärda problem i en besättning.
Genomgången av obduktionsfynden här visar också att en hel del av problemen kan förebyggas. En relativt stor andel, runt 10 %, av de djur som obduceras, är magra eller till och med utmärglade.
Detta kan förebyggas genom att du regelbundet hullbedömer dina djur, och gör regelbunden träckprovtagning för att ha koll på parasitläget. De nyfödda lammen måste också få särskild omsorg, särskilt när det gäller råmjölk. Fårhälsovården erbjuder kurser både i hullbedömning och lammöverlevnad, tveka inte att ta kontakt med oss för mer information.

Faktaruta
Du vet väl att du tack vare det statliga obduktionsanslaget, har möjlighet att få dina får och lamm obducerade till kraftigt reducerad kostnad. För dig som är kund hos Gård & Djurhälsan står dessutom vi för djurägaravgiften och obduktionen är då i normalfallet utan kostnad för dig.

Alltid veterinär remiss
För att kunna nyttja obduktionsanslaget måste djuret remitteras av veterinär. Att ett djur har en veterinär remiss är mycket viktigt, eftersom remissen beskriver sjukdomshistorien, typ av besättning, ev. klinisk diagnos, behandling och frågeställning, vilket är viktiga uppgifter som gör det lättare för obducenten att komma fram till en diagnos. Remiss för obduktion finns på Gård & Djurhälsans hemsida, se www.gårdochdjurhälsan.se.

Viktigt att djuret kommer in till laboratoriet så fort som möjligt
För att kunna få en korrekt diagnos är det mycket viktigt att materialet är så färskt som möjligt när det kommer fram till obduktionslaboratoriet. Om djurägaren själv har möjlighet att omgående transportera djuret till ditt närmsta obduktionslaboratorium så är det givetvis det bästa. Observera att transporter till obduktionslaboratoriet i Karlskoga endast kan utföras av Svensk Lantbrukstjänst.
Ett annat alternativ är att anlita Svensk Lantbrukstjänst.
I bästa fall kan de hämta djuret samma dag, och det kan då finnas möjlighet att djuret obduceras nästa vardag, men detta kräver att hämtningen anmäls så tidigt som möjligt. Kostnaden för transporten är enligt den ordinarie taxan för kadaverhämtning (se www.svensklantbrukstjanst.se ). Bunkra med transportkartonger inför lamningssäsongen
För djurägare som bor långt från ett laboratorium och därför inte har så lätt att köra in ett djur till obduktion finns möjligheten, för djur som väger mindre än 20 kg, att använda särskilda transportkartonger som SVA har tagit fram. Dessa kan beställas kostnadsfritt från avdelningen för försäljning vid SVA, fax 018-67 43 93, telefon 018-67 43 00. När dessa kartonger används kan djuret skickas med Posten som företagspaket. Beställ då alltid tjänsten DPD Företagspaket 16.00.

Mer information
Mer information om obduktioner finns på Gård & Djurhälsans hemsida, se www.gårdochdjurhälsan.se. Här finns den remissblankett som veterinären ska använda, uppgifter om djurägaravgifter och kontaktuppgifter till de olika laboratorierna.

Jenny Lundström
Djurhälsoveterinär Uppsala