Artikel

Så skyddar du djuren mot ringorm

Ringorm är en smittsam hudsjukdom som oftast orsakas av mögelsvampen Trichophyton verrucosum. Svampen trivs i kall och fuktig inomhusmiljö där den lever i och på djurens hud.

 

Den kliniska bilden för ringorm kan variera. I ett tidigt skede av infektionen kan hårremmen fläckvis stå ut något och kort därefter uppträder hårlöshet som successivt utvecklar cirkelformade, gråvita, fläckar med krustor och förtjockad hud. Vanligtvis ses de första ringormssymtomen på huvud- och halsregion men hela huden kan drabbas. Klåda är inte vanligt men förekommer. Djur med ett svagt immunförsvar får ofta en större utbredning av ringorm.

Ringormsfläckarna läker från mitten och utåt. Det tar cirka tre till fem månader att läka beroende på djurens ålder, immunitet och smittryck. Om man behandlar ringorm med medel som har effekt mot svampar kan man förkorta avläkningstiden. I dagsläget finns ett preparat, Imaverol, för behandling av klinisk ringorm hos nötkreatur.

 De angripna hudområdena badas eller sprayas med det upplösta preparatet tre till fyra gånger med tre till fyra dagars mellanrum. Imaverol har karenstider för mjölk med ett dygn och för slakt med tre dygn. Ringormsfläckarna kan infekteras med bakterier vilket medför att avläkningstiden förlängs. Djuret utvecklar en immunitet efter en genomgången ringormsinfektion som i regel är livslång. Undantag kan ibland förekomma vid olika slags stressituationer som till exempel flytt, foderbyte, annan sjukdom, transport eller kalvning.

Ringorm kan smitta människor. Hos människor ses oftast ringormsfläckar på armar och händer som är de kroppsdelar som kommer mest i kontakt med djur. Använd därför gärna handskar när ni hanterar kalvar med ringormsinfektion.

 Djur med synlig ringorm är de största smittspridarna, såväl till andra djur och människor som i stallmiljön. Därför bör om möjligt drabbade djur hållas i en egen grupp. Ringorm sprids ofta vid direktkontakt mellan djur men kan även spridas via kläder, redskap, grindar och transporter. Ringorm sprids ofta mellan besättningar i samband med inköp av djur. Besättningar som säljer livdjur för avel bör ha varit fria från ringorm i minst sex månader innan djur säljs. Tänk på att alltid hålla inköpta djur i isolering i minst fem veckor.

I besättningar med slaktnöt bör man ställa krav på de kalvar som köps in. Fråga förmedlingen efter kalvar från besättningar som är fria från ringorm. I ett mellangårdsavtal bör säljande besättningar vara fria från ringorm. Vid ett eventuellt utbrott av ringorm bör kalvarna ha varit vaccinerade i minst en månad innan flytt för att ha hunnit utveckla fullt skydd.

 Flera faktorer påverkar hur länge smittsamma sporer från ringorm finns i en besättning efter ett utbrott, till exempel hur många djur som har haft ringorm, under hur lång tid utbrottet varade och hur allvarliga angreppen var. Att skyndsamt börja vaccinera alla symtomfriadjur vid ett utbrott minskar miljösmittan.

Djur med kliniska symtom på ringorm bör inte vaccineras då det har förekommit att djur som haft ringorm och blivit vaccinerade fått förvärrad symtombild. Efter ett utbrott av ringorm bör alla nyfödda kalvar vaccineras i tre till fem år beroende på hur stall och inredning är utformad. För att försäkra sig om att ringormssmitta inte finns kvar i miljön kan man testa att inte vaccinera 5-10 kalvar och följa dem under uppväxten för att se om de infekteras av ringorm. Om de inte visar tecken på ringorm kan vaccinering upphöra.

Det går inte att sanera en besättning endast genom att vaccinera djuren. Smittrycket ökar snabbt vid många ringormssmittade kalvar och behandling med svampdödande läkemedel kan behövas för att minska symtom. Vid utbrott bör stall, stallinredning och annan stallutrustning tvättas och desinficeras två gånger med två till tre månaders mellanrum. God hygien och stalltvätt är avgörande eftersom sporerna kan finnas länge i miljön.

Det vardagliga smittskyddet hjälper dig att hålla besättningen fri från ringorm. Se till att alla besökare använder gårdsegna kläder samt tvättar händer innan kontakt med djuren. Vid veterinärbesök bör handskar användas. Köp gärna en egen brännare att använda vid avhorning. Inköpta djur bör hållas länge i isolering då inkubationstiden för ringorm varierar från två till sex veckor.

Hur varje besättning bäst förebygger och hanterar utbrott av ringorm kan skilja sig åt. Här beskrivs symtom på ringorm och några av de åtgärder som kan vara aktuella. Kontakta gärna din nöthälsoveterinär för att få hjälp och råd.

Katinca Fungbrant våren 2015