Artikel

Parasiter under huden på nötkreatur

Har du märkt att du fått anmärkningar gällande parafilaria (kod 53/54) eller bindvävsmask (kod 15/16) vid slakt? Dessa slaktanmärkningar omfattar två olika parasiter: Parafilaria bovicola och Onchocerca spp. Båda två tar sig inom huden på nötkreatur och skador noteras vid slakt då skadorna efter parasiterna blir synliga.

Parafilaria

De första fynden av parafilaria gjordes i Sverige 1978. Parasiten hade med stor sannolikhet förts in i i landet via import av livdjur. Under 1980-talet förekom den i ganska hög frekvens i vissa besättningar i södra Sverige. Idag är frekvensen låg och totalt sågs anmärkningen endast hos 0,28 procent av slaktade djur under 2017. Parafilaria är en parasit som sprids mellan nötkreatur via den så kallade ansiktsflugan, Musca autumnalis. Denna typ av fluga anses inte trivas inomhus och andra flugor som den vanliga stallflugan Musca domestica sprider inte parafilariainfektionen.

Den vuxna masken lever under huden på nötkreatur. Honan borrar hål i huden och i blödningen som uppstår lägger hon sina ägg. Blodet lockar till sig flugor som sedan kan sprida infektionen till nya nötkreatur. Masken ger inte upphov till några symtom på värddjuret utöver de ovan nämnda blödningarna. I vävnaden under huden uppstår dock en inflammatorisk reaktion med grönaktig färg och en typiskt metallisk lukt. Därav kommer också benämningen ”grönt kött”. Skadorna kan även inbegripa reaktioner i underliggande muskulatur och kassationer på flera tiotals kilo som följd. Infektionen går inte att effektivt behandla med några avmaskningsmedel. Bekämpning av parasiten sker bäst genom att motverka angrepp av ansiktsflugor på betesdjuren.

Bindvävsmask
Bindvävsmasken Onchocerca finns också under huden på nötkreatur. Förekomsten är något högre än för parafilaria och 2,25 procent av nötkreaturen hade anmärkning under 2017. I Sverige har flera arter av Onchocerca påvisats. Samtliga sprids m­ellan djuren under betesperioden via olika knottarter. De vuxna parasiterna lever under huden, framförallt i hård bindväv till exempel kring leder. De vuxna honorna borrar hål i skinnet och lägger ägg, som via knotten förs över till nya djur. Till skillnad från parafilaria orsakar den vuxna masken endast lindriga reaktioner. Eftersom reaktionerna dessutom sitter på sådana ställen där inga köttkassationer behöver göras är effekten mycket begränsad. Även för Onchocerca är behandling med insektsmedel effektivt för att motverka spridning av infektionen.

Flug- och knottbekämpning
Om djur på bete får små blödningar på hals/kroppssidorna kan man misstänka att de beror på parafilaria. Då är det bra att stalla in det aktuella djuret för att minska risken för att ansiktsflugan sprider parasiten till fler djur.

Om man har mycket kassationer vid slakt pga parafilaria kan man behöva göra ytterligare insatser mot flugor. För att minska angrepp av flugor och knott finns det pour-on preparat med effekt mot flugor och knott. Vid bekämpning med pour-on preparat är det viktigt att behandlingen upprepas enligt de intervall som anges.

Malin Bernhard
Djurhälsoveterinär