Kundavtal

Allmänna villkor Hälsokontrollen

Avtalet gäller per kalenderår och förlängs automatiskt ett år i sänder såvida inte skriftlig uppsägning har skett senast två månader före årets utgång.

Målsättning med hälsokontrollen

Fortlöpande bidra till att bibehålla och förbättra hälsoläget i besättningar och genom nyckeltal officiellt dokumentera detta.

Detta uppnås genom att:

 • Ge råd om sjukdomar, sjukdomsprofylax och smittskydd
 • Utföra besättningsbesök (beroende på anslutningsform)
 • Ombesörja relevanta provtagningar och subventionera obduktioner
 • Analysera till exempel sjukdomsregistreringar vid slakt separat, samt i kombination med till exempel produktionsuppföljning och läkemedelsanvändning
 • Utbilda och informera

Gård & Djurhälsans åtagande

 • Förebygga och kontrollera sjukdomar hos djuren
 • Vara rikstäckande
 • Dokumentera hälsostatusen för den nationella uppfödningen

Djurägarens åtagande

 • Medverka till att Gård & Djurhälsan får del av uppgifter som är av betydelse för hälsovården exempelvis journaluppgifter om sjukdomar och behandlingar i besättningen
 • Medge att statistik över registreringar vid slakt delges Gård & Djurhälsan
 • Medge att registeruppgifter om besättningen inhämtas från Jordbruksverket
 • Medge att SE-nummer/leverantörsnummer/personnummer delas med Jordbruksverket
 • Medge att SE-nummer, namn, adress och besättningsuppgifter delas med SVA i samband med provtagning och analys.
 • Medge att insamlad information kombineras för att beskriva och följa olika produktionsmässiga samband till exempel hälsoläge i relation till slaktresultat, både för den enskilda gården och i nationella sammanställningar

Upplysningar

Upplysningar om besättningen hanteras av Gård & Djurhälsan enligt gällande sekretessbestämmelser i 2 kap 4 § lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Beslut fattade av Gård & Djurhälsan kan i enlighet med 19 § lag (2006:807) om kontroll av husdjur m.m. överklagas till Statens jordbruksverk.

Besättningen kan uteslutas ur hälsokontrollen om djurägaren inte följer bestämmelserna och ovan angivna allmänna villkor för kontrollen.

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

Personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR – den nya EU- förordningen som gäller i hela EU. Som en förutsättning för att du ska ha möjlighet att vara kund hos oss behöver vi registrera uppgifter om dig för att kunna hantera vårt arbete och skicka nödvändig information till dig.

Så här arbetar vi med GDPR:

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.

 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi har om dig, eller be om att få dina uppgifter raderade från vårt register, skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig.