Artikel

Frasbrand på stall

Vad orsakar frasbrand?

Frasbrand är en sjukdom som orsakas av en typ av klostridie-bakterier som heter Clostridium chauvoei. Sjukdomen är anmälningspliktig, vilket innebär att myndigheter ska meddelas när ett nytt fall är bekräftat via obduktion.

Bakterien bildar sporer (ett vilande stadie med tjock, motståndskraftig kapsel) vilka är mycket överlevnadskraftiga. Sporerna hittas främst i jord, men också i mag- och tarmkanalen och i avföring.

Det saknas information om hur sporer sprids mellan gårdar och hur länge de kan överleva, men sporerna kan överleva över 10 år i jord och över 25 år i laboratoriemiljö.

Frasbrand är en sjukdom som oftast förekommer på bete och i Sverige finns det områden i Skåne, Västra Götaland och på Öland där sjukdomen är återkommande. Under 2019-2021 har Gård & Djurhälsan uppmärksammat fall av frasbrand på stall, där djur som aldrig varit ute drabbats. Vid utbrott i ungnötsbesättningar misstänks förorenat foder ligga bakom utbrotten.

 

Hur smittar frasbrand?

Djuren får i sig bakteriesporer när de betar eller äter foder som är förorenat med jord innehållande sporer. Bete och vall kan förorenas av jord vid till exempel grävarbete, skada från vilda djur tex mullvadar eller vildsvin samt skador på grund av torka, kraftiga regn eller översvämningar. Bakteriesporerna transporteras från mag- och tarmkanalen till musklerna där de vilar tills det bildas en syrefattig miljö. Då återgår sporerna till bakterier som börjar föröka sig och bildar toxiner. Det är i sin tur toxinerna som gör att djuret avlider. Syrefattiga miljöer kan uppstå vid skada, stress, hög tillväxt och potentiellt även vid dålig mineralstatus (tex brist på selen).

 

Vilka djur smittas av frasbrand?

Oftast drabbas unga, snabbväxande djur på 6-24 månader. De yngsta djuren hinner oftast inte visa några symtom utan hittas döda. Lite äldre djur kan visa symtom som hälta, feber, nedsatt foderlust, nedsatt allmäntillstånd och frasande svullnader i musklerna.

 

Hur ställs diagnosen frasbrand?

Diagnos ställs med obduktion, därför är det mycket viktigt att obducera djur som dött av oklar orsak. På obduktion ses döda, svarta muskelpartier och ibland även små gasbubblor, men vid superakuta förlopp är det inte säkert att några synliga förändringar hunnit uppstå. Alla muskler, även hjärtat, kan drabbas vilket kan ge en varierande klinisk bild. Upptäcks sjukdomen i tid kan den behandlas med penicillin, men vävnad som redan är död går inte att rädda.

 

Hur behandlas frasbrandssmittade djur?

Om man är uppmärksam kan man se tecken på frasbrand, som att djuret drar sig undan, är lite lojt eller haltar lätt. I dessa fall kan individen räddas med en penicillinbehandling. Så fort djuret ligger ner och inte kan resa sig bör det avlivas av djurskyddsskäl, då frasbrand är en mycket smärtsam sjukdom.

Undvik att försöka hitta tidigt insjuknade djur genom att ta temperaturen, då detta kan orsaka stress och skada som i sin tur leder till sjukdom.

I vissa fall, då merparten av djuren i en avdelning/box insjuknat kan hela djurgruppen behandlas profylaktiskt med penicillin. Man ska komma ihåg att den behandlingen endast hjälper om djuret har bakterier i musklerna precis vid behandlingstillfället, vilket endast är troligt om det är ett väldigt högt smittryck.

Att vaccinera alla djuren på gården är det säkraste sättet att skydda djuren. Vaccinet beställer man via sin veterinär och typen av vaccin kan variera från år till år. Generellt gäller dock att man ger två doser med 4 veckors mellanrum till kalvar och ungdjur. Vill man att djuren skall behålla skyddet ges sedan en spruta årligen. Om man har kalvar på gården har de olika vaccineringsschema beroende om moderdjuret var vaccinerats eller ej. I områden med många fall av frasbrand är rekommendationen att fortsätta vaccinera ungdjuren på obestämd tid.

 

Fall av frasbrand på stall – en utmaning för djurägare och veterinärer

Till skillnad från fall på bete så går det sällan att byta plats på tjurar på stall. De står kvar i smittan och man måste försöka hantera läget på plats. I vissa fall kan man spåra smittan till ett visst foderparti.  Är det eget foder? Har det köpts in foder eller djur från en tidigare smittad gård eller från ett område med mycket frasbrandsfall?

 

Vid konstaterad frasbrand på STALL rekommenderar vi:

 • Vaccinera alla djur så fort som möjligt! Vaccineringen ska pågå 1-5 år beroende på smittkälla. Rådgör med din veterinär.
 • Byt foder! Det nya fodret ska ges under tiden djuren vaccineras och två veckor till.
 • Se till att du har bästa möjliga hygien för foder och vatten! Strö oftare än vanligt!
 • Ha noga tillsyn av djuren för att upptäcka symtom och kunna sätta in behandling tidigt!
 • Destruera döda djur så fort som möjligt! Hantera dem varsamt och täck noga över  djuren på kadaverplatsen.
 • Undvik att stressa djuren!
 • Skicka de slaktmogna djuren på slakt snarast! Nötkreatur kan gå på normalslakt så länge de är symtomfria.
 • Informera dina grannar för att de kan agera snabbt om de själva får sjuka djur!

 

Hur ska man sedan tänka långsiktigt för att undvika frasbrand på STALL?

 • Använd inte foder från marker med frasbrand om djuren ej är vaccinerade mot frasbrand.
 • Vid inköp av foder till ovaccinerade djur bör frasbrandsstatus kontrolleras hos foderproducenten.
 • Se över mineralstatusen, framför allt selen.
 • Sälj inte djur eller foder om du har frasbrand på markerna utan att informera köparen om detta, de bör ha vaccinerade djur på sin gård i så fall.
 • Köper du in småkalvar som inte kommer från vaccinerade besättningar? Var noga med fodret till dem medan de vaccineras.
 • Undvik jordinblandning i fodret så långt det är möjligt, bland annat genom att se över stubbhöjd vid skörd samt kolla efter ojämnheter i marken (tex från vildsvinsbök) innan skörd.
 • Var noga med maskinerna som delas mellan gårdar. Gödselspridare bör inte flyttas från en gård med frasbrand till en gård utan frasbrand.
 • Undvik att sprida gödsel eller slam från en gård eller ett område med frasbrand på vallar där det inte finns dokumenterad smitta.
 • Ensileringsmedel ger en bättre ensileringskvalité och kan minska förekomsten av klostridier i fodret.

 

Kontakta oss om du vill veta mer!