Registrera medicin

Här hittar du instruktioner för hur du registrerar medicin för olika djurkategorier. Längst ned på sidan finns Vanliga frågor.

1. Registrera behandlingar på besättningsdjur Under Sugga/Galt- Medicin registrerar du alla behandlingar för suggor, ingångna gyltor galtar och diande smågrisar. När du registrerar behandlingar på smågrisar ska detta göras på suggans djurnummer. För att registrera en behandling ska du göra följande:

Djurnr: Skriv in suggans eller galtens Djurnr

Datum: Skriv in datum för behandlingen.

Behandl.instr – Kod: Skriv in behandlingsinstruktionens kod, Använd sökfunktionen  /F5 tangenten för att se de möjliga behandlingsinstruktionerna. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Diagnos och preparat dyker sedan upp automatiskt.

Antal grisar: Om du har valt en behandling till smågrisar ska du i kolumnen Antal grisar skriva in antalet behandlade smågrisar (detta alternativ är inte möjligt för suggbehandlingar)

Mängd: Skriv in den mängd som givits.

Preparat 2 och Preparat 3: Preparat 2 och Preparat 3 ifylles automatiskt om en kod för en kombinationsbehandling angivits.

Medarbetare – Initialer: Fyll i initialerna på den medarbetare som utfört behandlingen (ej obligatoriskt)8. Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

2. Registrera behandlingar på smågrisar

Smågrisbehandlingar registreras under Sugga/Galt – Medicin. Behandling av diande smågrisar registreras alltså på suggans djurnummer.

Gör precis som beskrivet ovan för behandlingar av besättningsdjur, men fyll även hur många smågrisar som behandlats i fältet för Antal grisar. I fältet för Mängd skriver du in den sammanlagda mängden som givits till smågrisarna.

3. Registrera behandling på ungdjur

Under Ungdjur-Medicin registreras alla behandlingar av tillväxtgrisar. När du registrerar dessa behandlingar ska de kopplas till en lokal. För att registrera en behandling gör du följande:

Beh.instr ungdjur

Datum: Skriv in behandlingsdatum

Lokal – Kod: Registrera den lokal som grisen behandlats i. Du kan se de möjliga lokalerna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer lokal genom att dubbelklicka på denna.

Antal grisar: Skriv antal grisar som behandlas.

Behandl.instr – Kod: Skriv in koden för behandlingsinstruktionen, genom att använda sökfunktionen  /F5 kan du se de möjliga alternativen. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Genom att först fylla i koden för behandlingsinstruktion, kommer fälten för diagnos och preparat automatiskt fyllas i.

Mängd: Skriv in den mängd som givits.

Medarbetare – Initialer: Om du vill kan du i kolumnen för Medarbetare registrera namnet på den som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

4. Registrera behandling på avelsdjur

Under Avel- Medicin registreras alla behandlingar av avelsdjur/öronmärkta. För att registrera en behandling ska du göra följande:

Skriv in Kön, Besättningsnr, Öronnr, och År (fördelseår) på djuret som har behandlats.

Datum: I fältet för Datum skriver du in behandlingsdatum

Behandl.instr – Kod: Skriv in koden för behandlingsinstruktionen, genom att använda sökfunktionen  /F5 kan du se de möjliga alternativen. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Genom att först fylla i koden för behandlingsinstruktion, kommer fälten för diagnos och preparat automatiskt fyllas i.

Mängd: Skriv in den mängd som givits.

Medarbetare – Initialer: Om du vill kan du i kolumnen för Medarbetare registrera namnet på den som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen  /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.

Anteckning: Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

Vanliga frågor om medicinregistrering

Hur kan jag registrera behandlingar på gyltor och suggor i en klump (inte på varje individ)?


För att möjliggöra klumpregistrering av vaccinationer på suggor i ungdjursdelen och även för att möjliggöra suggbehandlingar på ungdjur måste du gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Kopiera layouten och döp den. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen Behandl.instr för och kryssa i Bes.djur och Ungdjur.

För att möjliggöra gruppregistreringar för vaccin så bockar du i ungdjur på alla dina sugg-vaccinationer. Då har du godkänt att registrering av sugg-vaccinationer kan göras under Medicin-Ungdjur. OBS, tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggor som har fått vaccination om du registrerar på detta vis.

Hur kan jag registrera vaccination/behandling på många djur samtidigt?


Det finns två sätt att göra detta:
1. Gör medicinregistreringen på en arbetslista med de djur du vill vaccinera. Lägg till kolumnerna för Medicin – datum och Beh.instr -Kod samt Mängd. 
Skriv sedan in behandlingsdatum, koden för behandlingsinstruktionen och given mängd på första raden. Markera samtliga rader, högerklicka och välj Tilldela värde. Detta sätt beskrivs ännu tydligare i instruktionen Vaccinera många snabbt
2. Du kan även använda instruktionen Samma händelse på många, och göra registreringen  direkt i registreringsbilden för Sugga/Galt – Medicin.