Ekonomikonstanter

En länk för att hämta aktuella konstanter finns här till nedan under Dokument & Länkar. Att tänka på vid hämtning av konstanterna:

  • Om du ändrat konstanterna själv kommer ändringarna att skrivas över.
  • PigWin Sugg får inte vara igång vid hämtningen.
  • Om du har PigWin Sugg installerat på annat ställe än i c:\pig_win (enligt standard) fungerar inte hämtningen automatiskt.
  • När PigWin Sugg startas första gången efter hämtningen får du en fråga ”Välj de filer som ska uppdateras”. Låt då konstanterna vara förbockade och klicka på Stäng.

Du kan givetvis också manuellt skriva in de konstanter du vill använda i ditt PigWin Sugg.

Förklaring till konstanterna i PigWin Sugg

Nedan finns förklaringar bakom kostnadsposterna i PigWin Sugg. För att de bättre ska stämma överens med den specifika gården kan de ändras utifrån informationen nedan. Medelbesättningen för våra beräkningar är satt till 250 årssuggor. Konstanterna i PigWin är inte uppdaterade sedan 2012 så du bör räkna om dem till aktuella värden om du vill använda ekonomikonstanter.

Veterinär, medicin och järn

Baskostnaden för veterinär och medicin är beräknad till 260 kronor. Då är inte vaccinering mot mykoplasma och circovirus typ 2 inräknad. Om sådan vaccinering sker tillkommer cirka 450 kronor per årssugga. Järn beräknas till en kostnad på 180 kronor per årssugga.
PigWin konstanten för ”Veterinär, medicin och järn” är således beräknad till 440 kronor exkl vaccination mot mykoplasma och circovirus typ 2.

El och värme 
Enligt JTI-rapport 342, Jordbrukets energianvändning (M. Edström, O. Pettersson, L. Nilsson och T. Hörndahl) förbrukar en sugga 738 kWh per år. Vi räknar med en genomsnittlig kostnad på 0,80 kronor per kWh. Det ger en kostnad på 530 kronor.

Strö
Beräkningen är baserad på: Grisningsbox 1,5 kg halm per dag á 30 dagar x 2,2 kullar . Tillväxtbox med spalt 0,05 kg per gris och dag á 42 dagar x 2,2 kullar. Sinsuggor på djupströbädd i oisolerad byggnad 1,9 kg per sugga och dag á 299 dagar. Detta ger totalt 776 kg som vi beräknar kosta 0,80 kronor per kilo vilket ger 620 kronor för strömedel. (Rapport 2001:13, Jordbruksverket)

Semin (hyrgalt) 
Seminkostnaden är beräknad till cirka 50 kronor per dos (inkl omkostnader) och vid varje tillfälle används två doser. Varje sugga semineras 2,2 gånger per år plus omlöp (8,3 % enl PigWin 2010), vilket blir 2,9 semineringar per år. Kostnaden för semin blir således 290 kronor.
I dag är det ovanligt att hyrgalt används, därför är den inte medtagen i kostnaden för semin.

Prod- och hälsokontroll
I kostnaden har det endast tagits hänsyn till program och datorkostnad för PigWin samt kostnad för djurhälsokontroll. Den totala årskostnaden för PigWin är 1 150 kronor (+300 kronor om resultaten inte skickas in). Därefter tillkommer inköpskostnaden för program och dator som är beräknad till 2 500 kronor per år.
Kostnaden för djurhälsokontroll varierar beroende på hur många suggor som finns i besättningen. (Mindre än 50 suggor = 1 100 kronor/år, 51-100 suggor = 2 100 kronor/år och över 100 suggor = 3 100 kronor/år)
Övrig produktionsrådgivning är inte inkluderad i beräkningen då den varierar från företag till företag.
Kostnaden blir således 27 kronor per årssugga.

Diverse övriga kostnader 
Kostnader som är inkluderade i diversekostnader är; Försäkring av djur och byggnader, Kadaverhantering, Certifiering, Bokföring och revisionkostnader, Telefon samt Förbrukningsmaterial. Kostnaden är beräknad till 210 kronor.

Byggnadsunderhåll 
Beräknat till 280 kronor per årssugga.

Arbetskostnader 
Enligt en arbetstidsstudie som gjorts i svenska besättningar är den genomsnittliga arbetstiden 15 timmar per årssugga. (se Pig-rapport Nr 31, B. Mattsson, Z. Susic, N. Lundeheim, E.Persson) Timkostnaden är satt till 200 kronor per timme. Således blir kostnaden 3 000 kronor per årssugga.

Ränta och avskrivning byggnader 
Kostnaden är beräknad på en avskrivningstid på 20 år för byggnaden och 10 år för byggnadsinventarierna. Den genomsnittliga räntan är satt till 6 %. Byggnaderna anses avskrivna till 75 %. Totalkostnad per årssugga är 3 630 kronor.

Räntesats 
Räntesatsen är satt till 6 %.

Kapitalvärde Galt
De flesta föder upp sina galtar för lockbete själva och värdet på galten blir således uppfödningskostnaden (foder, semin, boxplats och arbete), vilket resulterar i 1 500 kronor.

Kapitalvärde, sugga 
Medelvärdet av gylta (dräktig 8 veckor) och slaktvärdet på suggan (inkl 10 % avdrag för kassation). Detta resulterar i ett värde på 2 140 kronor.

Kapitalvärde, gylta 
Samma som Kapitalvärdet för sugga, 2 140 kronor.

Kapitalvärde, gyltämne
Medelvärdet av gyltämne och betäckningsfärdig gylta. Kapitalvärdet blir 1 525 kronor.

Kapitalvärde, smågrisar 
Medelvärdet av marginalintäkten och marginalvärdet. Beräknas till 490 kronor.

Dokument och länkar