Foder

Registrering av foderåtgång görs i MJ NE under menyvalet Övrigt → Foder i samband med inventering. Innan foderåtgången kan registreras måste fodret vara upplagt i fodertabellen.

I WinPig registreras och räknas energiinnehållet i nettoenergi, MJ NE. Under Vanliga frågor om foderregistrering nedan finns en beskrivning över hur man kan räkna om omsättbar energi (MJ OE) till nettoenergi (MJ NE). Det fungerar på samma sätt som när du registrerar foder för en omgång slaktgrisar, med skillnaden att här registreras foderåtgång per period, dvs den mängd foder som gått åt sen förra inventeringen till dagens inventering.

Förklaring till fälten på foderåtgångsbilden:

Datum Ett datum som faller innanför periodens datumgränser.
Lokal, Kod Aktuell övergripande lokal, där fodret gått åt. Är fodret för Suggor, galtar eller diande grisar använder du lokalen som är för hela besättningen. Är fodret för tillväxtgrisar lägger du den på tillväxtlokalen.
Foder, Kod Fyll i foderkod och programmet hämtar namnet automatiskt. Med kikarsymbolen kan du söka bland foder i fodertabellen.
Kg (mängden foder) Mängden foder kan registreras på två olika sätt. Antingen som a) mängd kg eller b) mängd MJ nettoenergi (MJ NE). Beroende på vilket alternativ som väljs görs registreringen på olika sätt i fodertabellen och i foderåtgången, se alternativ nedan.

a) Registrering av foderåtgång som mängd kg (se exempelbild ovan för slaktgrisfoder)

I fodertabellen: Registrera pris som kronor per kg och energi som MJ NE per kg.
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som kg foder.

b) Registrering av foderåtgång som MJ NE (se exempelbild nedan för slaktgrisfoder)
I fodertabellen: Registrera pris som kronor per MJ NE och skriv 1,00 i fältet för energi.
Foderåtgång: Registrera foderåtgången som totalt utfodrad mängd MJ NE.

Pris Beräknas automatiskt om det finns pris registrerat i fodertabellen.  Om foderåtgången ändras räknas priset om automatiskt, men ha gärna lite koll på att det ändras när du ändrar mängden.
Om priset i fodertabellen ändras efter det att foderåtgången skrivits in måste man ”tvinga” programmet att räkna om totalpriset. Det gör du enklast genom att fylla i Foderkoden igen (med samma kod som det stod innan). Då räknas priset om.
Typ Välj mellan inköp, åtgång, inventerat eller sålt. Vid registrering av foderförbrukning väljs åtgång.

Vanliga frågor om foderregistrering smågrisproduktion

Hur räknar jag om från omsättbar energi till nettoenergi?


Om du har uppgift om den totala åtgången av en färdig foderblandning kan du använda ett enkelt omräkningssätt. Detta sätt fungerar bara för färdiga blandningar, inte för enskilda fodermedel.
Foderåtgång
1. Läs av total mängd förbrukad energi, MJ OE.
2. Multiplicera med 0,75 för omräkning till MJ NE.
Pris
1. Ta reda på pris per MJ OE (i kronor, kr).
2. Dividera med 0,75 och du får priset per MJ NE.

Hur används Åtgång, Tillfört och Status?


I WinPig kan man välja på tre olika typer av registrering av foderåtgång:

  • Åtgång – man rapporterar in det som gått åt under den aktuella perioden eller omgången av respektive foder. Läggs vanligen in på periodens/omgångens sista dag, men det är inte obligatoriskt att skriva just den dagen. För varje foderslag blir det då en rad med åtgång vid varje periodslut.
  • Inköp – man rapporterar in varje inköp som görs av de olika foderslagen. Det kan vara flera inköp av respektive foderslag. Vid periodens slut inventerar man vad som finns i lager och lägger in en statusrad.
  • Status (=inventerat) – det som finns kvar i lager vid periodens slut.

Man använder alltså antingen 1) bara åtgång eller 2) kombinationen av inköp och status.

Det vanligaste är att gårdar använder sig av alternativ 1).

Om man registrerar inköp och status så hanterar WinPig beräkningen så att det som fanns kvar som inventerat istället räknas med i nästa periods foderåtgång. Detta gäller produktionsrapporter i suggbesättningar.