Ta fram produktionsrapporten

Produktionsrapporten tar du fram under Rapport - Produktionsrapport - Suggor. Här beskrivs steg för steg hur du gör. Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor.

Välj först vilka datum du vill beräkna produktionsrapporten för. Här ska ”Använd inventering” vara förbockad, vilket innebär att rapporten beräknas utifrån de datum som man gjort och registrerat inventeringar. Sätt en bock vid önskade datum.

Som standard är fem datum förbockade vilket innebär att du får en rapport med fyra perioder och ett medeltal av dessa fyra perioder.

För att beräkna rapporten trycker du på Beräkna.

Avstämningen

När rapporten är beräknad visas en avstämningsbild. Där ser du den/de perioder du valt att beräkna, samt deras start- och ev slutdatum. Avstämningsbilden visas för den period som är markerad och du kan växla mellan de olika omgångarna och avstämningsbilderna. På avstämningsbilden visas alla djurkategorier, och om det tillkommit eller utgått djur, t.ex. hur många köpta, sålda eller döda suggor det har funnits i perioden. Längst till höger i fönstret visas om det finns en differens mellan tillkomna och utgångna djur inom en djurkategori.

Om du har differenser i avstämningen bör du läsa mer på sidan Differenser i avstämningen.

 

Produktion och nyckeltal

Produktionsrapporten är uppdelad i flikar och under Produktion visas olika resultatmått inom produktion. Om det finns en differens i produktionsrapportens avstämning är nyckeltalen för lager av olika djurkategorier rödmarkerade (se nedan).

Om du vill visa andra nyckeltal så kan du lägga till dessa under Layoutinställningar.

Om du vill veta hur du ska tolka de olika nyckeltalen och hur de har beräknats, se dokumentet Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten till höger under Dokument & Länkar.


Se beräkningsformeln

Om du vill visa beräkningsformeln bakom ett nyckeltal kan du dubbelklicka på nyckeltalet. Då visas formeln, antal djur, kg eller liknande som ingår i den aktuella beräkningen. Genom att klicka på ett av talen i formeln kan du se hur talet har beräknats och om du fortsätter att klicka dig vidare ser du vilka djur som ligger till grund för beräkningen och kan öppna deras suggkort.

Vanliga frågor om produktionsrapporten

Hur beräknas de olika måtten på produktionsrapporten?


När produktionsrapporten visas på datorskärmen kan man dubbelklicka på ett beräknat värde. Då visas hur värdet beräknats, se bilden nedan där man dubbelklickat på värdet 15,3.

I dokumentet Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten finns beräkningarna av de flesta nyckeltalen på produktionsrapporten beskrivna.

Hur räknas foder till gyltor på produktionsrapporten?


Foder till ingångsrapporterade betäckta gyltor räknas med i fodermåttet från betäckningen eller ingångsrapporteringen (om de är betäckta före ingång).
Obetäckta och ingångsrapporterade gyltor räknas med i de flesta fodermåtten. I dessa två resultatmått har dock foder till gyltämnen räknats bort med 22 MJ NE per gylta och foderdag:
Suggfoder /årssu korr gyä (MJ NE)
Foder /prod gris korr gyä (MJ NE)
Om dessa resultatmått inte är synliga i rapporten kan de väljas till med hjälp av layoutinställningarna.

Hur kan jag ändra vilka mått som visas på produktionsrapporten?


Du kan lägga till och ta bort kolumner under Layoutinställningar och du kan även ändra utskriftslayout i rullisten bredvid Utskrift.

Det finns vissa grundregler för hur man anpassar layouter, t.ex. bör man inte ändra direkt i en PigVision-layout utan man bör göra en kopia som man ändrar i. Läs mer om detta i dokumentet Anpassa layouter

Varför kommer inte fodret med på produktionsrapporten?


Kontrollera vilken lokal som fodret registrerats på under Övrigt – Foderåtgång. Jämför med vilken lokal som anges under Generellt – Produktionsrapport, dvs den lokal som produktionsrapporten beräknas för.

Hur beräknas de olika måtten för grisnings- och omlöpningsprocent?


Dräktighetsprocent – Utgår från betäckta i perioden och visar andelen av dessa som fortfarande är dräktiga. Slaktade, omlöp, testade negativa och kastade räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Dräktighetsprocent 4 ve – Utgår från betäckta för fyra veckor sedan. Ex. om perioden är  1-31 mars utgår WP från betäckta 1 feb-3 mars. Slaktade, omlöp och testade negativa räknas bort, också om dessa händelser skett efter vald periods slut.
Grisningsprocent – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Detta mått finns bara på produktionsrapporten.
Grisningsprocent, korrigerad – Andel som grisat eller sålts dräktiga inom 125 dagar efter betäckningen. Dessutom borde de som sålts dräktiga räknas bort men det gör de inte (programfel?). Är för närvarande alltså samma sak som grisningsprocent.
Omlöpningsprocent – Antal omlöp i perioden (från en tidigare betäckning) i procent av antal betäckningar i perioden.

Fodret verkar inte beräknas rätt, hur ska jag använda typerna Åtgång, Inköp och Status på foderregistreringen?


I WinPig kan man välja på tre olika typer av registrering av foderåtgång för produktionsrapporten:

  1. Åtgång – man rapporterar in det som gått åt under den aktuella perioden av respektive foder. Läggs vanligen in på periodens sista dag, men det är inte obligatoriskt att skriva just den dagen.
    För varje foderslag blir det en rad med åtgång vid varje periodslut.
  2. Inköp – man rapporterar in varje inköp som görs av de olika foderslagen. Det kan vara flera inköp av respektive foderslag. Vid periodens slut inventerar man vad som finns i lager och lägger in en statusrad.
  3. Status (=inventerat) – det som finns kvar i lager vid periodens slut.

Man använder alltså antingen A) bara åtgång eller B) kombinationen av inköp och status.

Om man registrerar inköp och status så hanterar WinPig beräkningen så att det som fanns kvar som inventerat istället räknas med i nästa periods foderåtgång.

Vilka amsuggor räknas med i siffran för andel amsuggor?


Samtliga siffror för antal och andel amsuggor är kopplad till kolumnen Amsugga där man kan bocka för om suggan ska vara amsugga efter avvänjning. Det innebär att vanliga amsuggor och steg 1-ammor räknas in i måttet, medan steg 2-ammor som inte får en bock i den rutan hamnar utanför måttet. Det är viktigt att ha i åtanke om man använder sig av system med tvåstegsammor.

Hur påverkas måtten avvanda/kull och avvanda/avvänjning av om man har amsuggor?


En sugga som har varit amsugga kommer att ha en högre siffra på avvanda/kull än hon har på avvanda/avvänjning. En sugga som inte varit amsugga kommer att ha samma siffra på båda måtten.