Inventering

Innan programmet kan beräkna en produktionsrapport för suggbesättningen måste minst två inventeringar göras, en vid periodens början och en vid periodens slut. En inventering innebär att du registrerar lagret av djur i stallarna på en specifik dag. I rapporten används de två inventeringarna för att stämma av att det antal djur du inventerat är samma som det antal som programmet har beräknat.

På registreringsbilden under Sugga/Galt – Inventering registreras antalet galtar, suggor, gyltor, gyltämnen och diande grisar. Det vanliga är att man även vill inkludera tillväxtgrisarna i produktionsrapporten, då registreras även antalet tillväxtgrisar.

Registrera inventeringen så här:

1. Gå till Sugga/Galt – Inventering

2. Fyll sedan i fälten enligt instruktionen här nedan

Den vänstra delen av fönstret Inventering: 

Datum: Här registrerar du det datum inventeringen gäller för. Tänk på att det inventerade antalet ska vara det som gäller sent på kvällen detta datum. Oftast är det bäst att inventera på en förmiddag och räkna antalet grisar ”som det var igår kväll” och skriva gårdagens datum som inventeringsdatum.

Lokal Kod: Registrera vilken lokal inventeringen gäller. Det är viktigt att det är samma lokal som du har angett på inställningarna under menyvalet Generellt – Produktionsrapport, dvs. den som du vill beräkna produktionsrapporten för.

Aktiv: Genom att bocka för här är inventeringen markerad/förbockad i förväg för att tas med i beräkningen på produktionsrapporten. Om det är fler än fem förbockade så är det dock bara de senaste fem som blir förbockade då rapporten tas fram.  Om man till exempel tar fram rapporter per kvartal men också gör mellaninventeringar varje månad kan det vara ett tips att bocka för kvartalsinventeringarna. Då rapporten tas fram kan man alltid ändra vilka som är förbockade för att t.ex. se en produktionsrapport för en månad.

Galtar/ Suggor/ Gyltor/ Gyltämnen m id: Här registreras det inventerade antalet av respektive djurkategori. Med ”gyltämne m id” menas en ingångsrapporterad och obetäckt gylta. Så fort djuret blivit betäckt en gång räknas hon som gylta, och efter första grisningen räknas hon som sugga.

Diande grisar Antal: Registrera antal diande grisar vid inventeringstillfället.

Kg/Medelvikt: Vikten på diande grisar kan anges antingen totalt (i fältet kg) eller som medelvikt. Programmet räknar automatiskt ut den andra viktuppgiften och visar den med blå siffror.

Tillväxtgrisar (högra delen av bilden):

Om tillväxtgrisarna ska ingå i produktionsrapporten ska tillväxtgrisarnas lokal anges på inställningarna under menyvalet Generellt – Produktionsrapport. Tillväxtgrisarna ska då också inventeras på samma datum som övriga djurkategorier.

Tillväxtdjuren registreras under Sugga/Galt – Inventering och kopplas automatiskt till Ungdjur – Inventering. Om man även registrerar tillväxtgrisarna separat under Ungdjur – Inventering får man det dubbla antalet djur.

Om tillväxtgrisarna går i flera avdelningar och man av praktiska skäl vill skriva in inventeringarna separat för respektive avdelning görs det istället på Ungdjur – Inventering.

Under förutsättning att inventeringarna är gjorda samma datum och tillväxtavdelningarna är kopplade till suggrapporten kommer suggor och tillväxtgrisar på samma rapport även om inventeringen läggs in under Ungdjur – Inventering.

Lokal Kod: När en lokal för tillväxtgrisarna kopplats till produktionsrapporten kommer detta fält att fyllas i automatiskt.

Antal grisar: Registrera antal tillväxtgrisar vid inventeringstillfället.

Totalvikt/ Medelvikt: Vikten på tillväxtgrisarna kan anges antingen totalt eller som medelvikt. Programmet räknar automatiskt ut den andra viktuppgiften och visar den med blå siffror. Tillväxtgrisarnas vikt vid inventeringen påverkar flera resultatmått på rapporten såsom tillväxt, ålder vid 30 kg samt foderförbrukning per kg tillväxt. Vikten bör därför anges med så liten felmarginal som möjligt.

Knuten till händelse: Är denna förbockad betyder att raden är kopplad till vad som står under Ungdjur – Inventering. Om inventeringsraden raderas försvinner även inventeringsraden under Ungdjur – Inventering.