Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till WinPig Sugg. Majoriteten är pdf-dokument och de ligger uppdelade efter ämnesområde. De flesta av instruktionerna finns också under respektive avsnitt t.ex. under ”Registrera händelser”. En del av instruktionerna har funnits med som WinPig-tips i Grisföretagaren. Tipsen, som är korta (en sida) och pedagogiska, är markerade med WinPig-tips i länkförklaringen. Filmerna är markerade med Film i beskrivningen.

Allmänt och inställningar

Externa kontakter Lägg till dina kontakter, t.ex gårdar du har avtal med och slipp skriva in SE-nummer manuellt (WinPig-tips).
Gruppindelning Gör inställningar för gruppindelningen och ge grupperna olika färger.
Journalföring flyttade djur Vad du bör registrera i WinPig för journalföringens skull.
Kom igång med WinPig Sugg En guide som går igenom de grundläggande funktionerna och registreringarna i WinPig Sugg.
Mejla från WinPig Skicka rapporter, analyser eller listor med e-post direkt från WinPig (WinPig-tips).
Spara rapporter som pdf & excel En beskrivning av hur du kan spara utskrifter från olika rapporter som PDF-filer samt öppnar dem i excel (WinPig-tips).
Säkerhetskopiera i WinPig Ta säkerhetskopior och skicka webbackuper (WinPig-tips)
Säkerhetskopia till någon Vilka inställningar som behövs för att en säkerhetskopia ska sändas till någon t.ex. en rådgivare (WinPig-tips)

Registrera händelser

Anpassa layouter Hur utseendet/layouten kan ändras på registreringsfönster och rapporter.
Avvänjning med amsugga Hur du registrerar avvänjning när du använder amsugga i ett steg. (WinPig-tips)
Avvänjning med två-stegsamma Hur du registrerar avvänjning när du använder tvåstegs-amma. (WinPig-tips)
Betygsätt kullen vid avvänjning Registrera kullens egenskaper vid avvänjning och se det på suggkortet (WinPig-tips).
Filtrera fram specifika registreringar Använd filterraden i WinPig för att söka efter ett djur eller ta fram resultat för en viss period (WinPig tips)
Hullbedömning i WinPig Registrera hull enskilt eller ihop med en annan händelse och gör analyser (WinPig-tips).
Registrera späck Hur du anpassar layouten så att du kan registrera suggornas späcktjocklek.
Samma händelse på många Hur man kan registrera t.ex. vaccinationer snabbt på många suggor, till exempel de som tillhör samma betäckningsgrupp. (WinPig-tips)
Snabbare registrering Ändra många värden samtidigt, t.ex. byt datum på händelser (WinPig-tips)
Summaikonen – snabba resultat Summera värden i kolumner och se t.ex. medel från senaste avvänjningen (WinPig-tips).
Tips och tricks Smarta funktioner som spar tid när du registrerar i WinPig (WinPig-tips).

Produktionsrapport

Avstämning produktionsrapport Hur tolkar man de siffror som visas på avstämningen. Tips för felsökning.
Produktionsrapport arbetsgång En checklista över de registreringar du behöver göra för att ta fram en produktionsrapport.
Sänd resultatet Så här gör du för att sända resultatet från produktionsrapporten för beräkning av medeltal
Sätt upp mål i WinPig Sätt upp egna mål för besättningens resultatmått i produktionsrapporten och jämför med planen(WinPig-tips)
Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten Se hur produktionsrapportens nyckeltal beräknas
Manual ekonomirapport i WinPig Sugg Manual för de registreringar som krävs för att beräkna ekonomirapporten samt hur den tas fram.

Medicin

Guide till medicinregistrering En längre och mer utförlig guide för medicinregistrering
Karenslista Ta fram en lista med djur som har karensdagar kvar. (WinPig-tips)
Lathund medicinregistrering En kortfattad guide över hur du kommer igång med medicinregistrering i WinPig.
Medicin per lokal Sammanställ medicinförbrukningen för en lokal och en viss tid, t.ex. för en grisningsomgång i ett BB-stall. (WinPig-tips)
Medicinregistrering i WinPig  (WinPig-tips) Registrera medicinförbrukning och gör sammanställningar
Vaccinera många snabbt (WinPig-tips) Använd en arbetslista för att snabbt registrera vaccination på en hel grupp (WinPig tips)
Samma händelse på många Hur du registrerar en händelse, ex medicinsk registrering, på många suggor samtidigt.
Hur man lägger in behandlingsinstruktioner Film: Hur man lägger in behandlingsinstruktioner i WinPig.
Registrera behandling för besättningsdjur och diande grisar Film: Registrera behandling för besättningsdjur och diande.
Registrera behandling ungdjur Film: Registrera behandling för ungdjur.
Skapa boxar och lokalinställnignar för medicinregistrering Film: Skapa boxar och lokalinställningar för medicinregistrering.
Ta fram rapport över din medicinförbrukning Film: Ta fram rapport över din medicinförbrukning

Avel och egen rekrytering

Importera fil med inköpta Hur du kan importera en fil med livdjur som du fått av säljaren.
Raser i WinPig Hur raskombinationerna skrivs i WinPig.
Registrera DanBred semindoser Vilka inställningar som behöver ändras för att du ska komma igång med öronmärkning efter DanBred-galtar.
Registrera Hampshire semindoser Hur du registrerar galtens nummer för Hamp-galtar på betäckningen.
Gruppera djur, t.ex. gyltor Gruppera djur manuellt, t.ex. för att registrera vilken gyltgrupp djuren tillhör.
Ta fram säljintyg Hur du tar fram dokument att sända med till köparen av dina gyltämnnen eller dräktiga gyltor
Skapa fil till köparen Exportera en fil med obetäckta eller dräktiga gyltor för att skicka till köparen
Söklayout djur Ändra söklayouten för att se dina öronmärkta djur vid ingångsrapportering
Öronmärkning – guide En längre och mer utförlig instruktion för hur du registrerar öronmärkta gyltor i WinPig

Analyser

Analyser i WinPig – manual En manual för några av de vanligaste analyserna i WinPig sugg: Produktionrapport, Besättningsanalys och Dräktighetsschema.
Besättningsanalysen Vad du bör tänka på när du använder besättningsanalysen.
Dräktighetsresultat för omlöpare Hur du hittar detta mått i WinPig (på Effektanalys-Betäckning-Dagar till ny betäckning).
Dräktighetsschema Använd dräktighetsschemat för att få överblick över antalet djur i suggrupperna, både de som grisat och de som förväntas grisa.
Effektanalys amsugga Med denna analys kan du se effekten av om suggan varit amsugga på resultaten i hennes nästa kull
Fruktsamhetsanalyser lathund Beskriver överskådligt vilken analys som är lämplig beroende på vad man önskar analysera inom fruktsamhet.
Fördelningskurva dagar betäckning-betäckning Med denna analys kan du se hur jämna och ojämna omlöp fördelar sig.
Fördelningskurva digivningstid Med denna fördelningskurva visas hur digivningstiden varierar i besättningen.
Fördelningskurva dräktighetsdagar Visar hur många dagar suggorna varit dräktiga i besättningenoch hur antalet dagar fördelar sig.
Fördelningskurva – galldagar Analysera galldagar ur olika aspekter.
Fördelningskurva – lev födda Studera antalet levande födda ur olika perspektiv.
Fördelningskurva veckodag bet Se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag.
Fördelning ålder vid första betäckning Visar fördelningen över ålder vid första betäckning för gyltor i besättningen.
Galtanalys Analysera resultatet efter olika seminörer, antal semineringar i brunsten eller semin jämfört med naturlig betäckning.
Gruppresultat, WinPig-tips Följ upp och beräkna resultat för varje betäckningsgrupp (WinPig-tips).
Positiv/Negativ-lista Gör en positiv/negativ-lista genom att hämta en färdig layout eller skapa en egen.
Prodnivå antal suggor till suggpeng Beräkna enkelt antalet suggor och gyltor till suggpengen (WinPig-tips).
Produktionsnivå utveckling Se hur besättningens resultat varierar över tiden (WinPig-tips).
Filter i analyser Lägg till filter i analyser.

Management

Boxbeläggning och boxa om flera djur Hur du på djurförteckningen kan se vilka djur som går i en viss box, samt hur du kan boxa många djur samtidigt. (WinPig-tips)
Skapa boxar till dina avdelningar Under ”Lokaler” kan du enkelt skapa boxar kopplade till olika avdelningar. (WinPig-tips)
Håll koll på överskridna dagar Använd kontrollistan för att hålla koll på om du missat att registrera någon händelse t.ex. en grisning. (WinPig-tips)
Info om suggan på arbetslistan Lägg till information om suggan på grisningslistan, t.ex information om hennes tidigare kull (WinPig-tips).
Ändra utseende på en arbetslista Vanliga justeringar du kan göra på arbetslistorna, t.ex. lägga till en kolumn (WinPig-tips).
Manual gruppkort Hur du gör inställningar för gruppkort och sedan använder det.

Suggkort

Suggkort layouter standard Beskrivning av de moduler som man kan välja mellan för utskrift på suggkortet. Visar de moduler som ingår i WinPig som standard.
Suggkort layouter SV Beskrivning av de moduler som man kan välja mellan för utskrift på suggkortet. Visar de svenskanpassade moduler som tagits fram.