Effektanalyser

En Effektanalys är en analys som används för att se suggornas resultat i den aktuella eller föregående kullen, som en effekt av olika situationer eller händelser, till exempel effekten på kullresultatet beroende på vilken lokal suggan grisat i.

De effektanalyser som kallas fördelningskurvor behandlas under ett separat menyval. Övriga effektanalyser beskrivs här. De som vi beskriver här är de som vi testat under svenska förhållanden, de flesta hittar du i menyn till vänster. Några beskrivs i instruktioner längre ner på denna sida.

I WinPig finns sedan ett ytterligare ett antal standardiserade effektanalyser under menyvalet Analyser suggor – Effektanalys – AgroSoft men de är inte testade under svenska förhållanden.

  • Lokal: Analysen visar effekten av den lokal suggan grisat i på kullresultatet. Du kan därmed se hur resultaten skiljer sig åt för olika lokaler.
  • Satellitrapport: Ta fram resultat för en aktuell satellitomgång eller undersök hur resultatet blev i nästkommande grisning beroende på vilken satellit suggorna grisade på förra gången.
  • Amsugga: Denna analys kan du använda för att följa upp resultaten av de suggor som varit amsuggor
  • Galtanalys: Det finns tre olika galtanalyser som visar effekten av 1) olika seminörer, 2) olika antal semineringar i brunsten och 3) semin och naturlig betäckning.
  • Hull och späck: Analysera hur suggan hullpoäng eller späcktjocklek vid avvänjning påverkar resultatet i nästa kull.
  • Avvanda föregående avvänjning: Med denna analys kan du se hur resultatet i efterföljande kull blir beroende på hur många avvanda grisar suggan hade i förra kullen.
  • Flyttade diande: Med denna analys kan du se effekten av antalet flyttade diande på kullresultaten.

Instruktioner till analyser som inte finns i menyvalen här till vänster