Analyser

I WinPig finns många olika analyser som kan göras och varje analys har dessutom en mängd olika inställningsmöjligheter.

Innan du drar några slutsatser av en analys i WinPig bör du därför ha försäkrat dig om att du använt rätt inställningar och att den tagits fram på en relevant period.

I menyn till vänster finns flera olika analyser med instruktioner för hur du hämtar dem till ditt program och vad du bör tänka på när du använder dem.

Samtliga anpassade analyser som du kan hämta till ditt WinPig beskrivs kort nedan.

Analyspaket- fruktsamhetsanalyser

Vi har samlat ett flertal fruktsamhetsanalyser i ett layoutpaket med namnet Fruktsamhetsanalyser.xml som du kan hämta längst ned på sidan under Dokument & Länkar. Där finns även en lathund som sammanfattar de olika fruktsamhetsanalyserna.  Klicka på plustecknet nedan för att se hur du importerar layoutpaketet till ditt WinPig.

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

Besättningsanalys

Visar resultatmått för din besättning fördelat efter kull eller ras. Du kan välja vilken period du vill ta fram analysen för.

Dräktighetsschema

Dräktighetsschemat ger en översikt av betäckta suggor och gylta per vecka eller betäckningsgrupp, samt hur många som fallit bort på grund av t.ex. omlöp varje vecka under dräktigheten. Man kan även se utvecklingen av dräktighetsprocent och levande födda.

Effektanalyser

Visar resultat i den aktuella eller föregående kullen som en effekt av olika situationer eller händelser.

 • Lokal: Analysen visar effekten av den lokal suggan grisat i på kullresultatet. Du kan därmed se hur resultaten skiljer sig åt för olika lokaler.
 • Satellitrapport: Ta fram resultat för en aktuell satellitomgång eller undersök hur resultatet blev i nästkommande grisning beroende på vilken satellit suggorna grisade på förra gången.
 • Amsugga: Denna analys kan du använda för att följa upp resultaten av de suggor som varit amsuggor
 • Galtanalys: Det finns tre olika galtanalyser som visar effekten av 1) olika seminörer, 2) olika antal semineringar i brunsten och 3) semin och naturlig betäckning.
 • Hull och späck: Analysera hur suggan hullpoäng eller späcktjocklek vid avvänjning påverkar resultatet i nästa kull.
 • Avvanda föregående avvänjning: Med denna analys kan du se hur resultatet i efterföljande kull blir beroende på hur många avvanda grisar suggan hade i förra kullen.
 • Flyttade diande: Med denna analys kan du se effekten av antalet flyttade diande på kullresultaten.

Fördelningskurvor

Fördelningskurvor visar fördelningen av djur inom en viss kategori, till exempel hur antal betäckningar fördelas på de olika veckodagarna.

 • Galldagar: Denna analys finns i tre varianter och visar fördelningen av suggor för 1) antal galldagar 2) kullnummer samt galldagar och 3) kullnummer samt galldagar med 1:a grisare separat.
 • Levande födda: Här kan du se resultatmått fördelat efter antal levande födda i besättningen. Analysen finns i två varianter: 1) levande födda som primär indelning och 2) kullnummer som primär indelning.
 • Veckodag betäckning: Med denna analys kan du se vilken veckodag djuren är betäckta samt också se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag
 • Veckodag grisning: På denna analys kan du se vilken veckodag suggorna har grisat samt grisningsresultat beroende på betäckningsdag.
 • Ålder 1:a bet: Här ser du kullresultat för 1:a grisare fördelat efter ålder vid första betäckning.
 • Digivningstid: Analysen visar resultatmått fördelat på kullarnas digivningstid i olika intervall.
 • Antal avvanda: Analysen visar antal avvanda, fördelat på kullnummer.

Gruppresultat

Med denna analys kan du beräkna resultatet på varje betäckningsgrupp.

Positiv/negativ lista

Här ser du hur varje enskilt besättningsdjur förhåller sig till besättningens genomsnitt för olika resultatmått. Röda siffror innebär att en sugga presterar sämre än snittet, och gröna värden är högre än snittet.

Produktionsnivå

Med analysen för produktionsnivå kan du följa upp nyckeltal över tiden under en period, med intervall som du själv bestämmer. Du kan även snabbt ta fram antalet suggor till suggpengen.

Utgångsorsaker

Analysen visar fördelningen av olika utgångsorsaker och finns i tre varianter med olika primär gruppering: 1) utgångsorsak, 2) utgångsorsak Typ och 3) Kullnummer.

Åldersfördelning

Detta är en anpassad analys som visar hur åldersfördelningen sett ut i de olika betäckningsgrupperna en viss period.

Döda diande

Om man registrerat döda diande i WinPig med dag och orsak kan man analysera dödligheten med några olika infallsvinklar.