Artikel

Villkorad läkemedelsanvändning – En förmån med förbehåll

Gård & Djurhälsan anordnar regelbundet kurser i Villkorad läkemedelsanvändning och våra djurhälsoveterinärer kan i vissa fall fungera som ansvarig besättningsveterinär. Nedan följer en översiktlig redogörelse vad Villkorad läkemedelsanvändning innebär.

Lagar och regler Regelverket för att hantera läkemedel är hårt reglerat. Det finns olika lagar, förordningar och föreskrifter som styr hur läkemedel får användas. Både EU-lagstiftning och svensk lagstiftning samt föreskrifter från Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Läkemedelsverket utgör regelverk för läkemedelsanvändning till djur. Syftet är att säkerställa att livsmedlen är utan restsubstanser, minska risken för antibiotikaresistens, beakta djurskydd och arbetarskydd samt minska risken för otillbörligt användande av läkemedel.

Livsmedelssäkerhet: Karenstiderna ska så långt det är möjligt garantera att kött, mjölk och ägg är fria från restsubstanser,men förutsättningen är att läkemedlet både ges på rätt sätt och doseras rätt efter djurets vikt.

Antibiotikaresistens: All onödig eller felaktigt utförd antibiotikabehandling ökar risken för utveckling och spridning av resistenta bakterier. Läkemedelsrester når miljön via djurens urin, avföring och mjölk. Riskerna för resistensutveckling minskar genom en ansvarsfull antibiotikaanvändning, ett gott smittskydd i besättningen samt en god vårdhygien vid hantering av sjuka djur och läkemedel.

Djurskydd: Sjuka djur ska behandlas eller avlivas. Det är viktigt att bedöma om det finns förutsättningar för att behandlingen kan vara framgångsrik. Ibland är avlivning det mest lämpliga, efter bedömning utifrån djurskyddsaspekten eller om prognosen för tillfrisknande är dålig.

Arbetarskydd: Hantering av sjuka djur och handhavande av läkemedel kan innebära risker för personer.

Korrekt användande: Grundförutsättningarna för en framgångsrik behandling är att man behandlar rätt åkomma, dvs har ställt rätt diagnos samt använder läkemedlet på rätt sätt och i korrekt dosering. Detta baseras på djurets symptom samt ibland även olika typer av provtagningar.

Förskrivning av läkemedel Hur veterinärer får förskriva och lämna ut läkemedel regleras av Statens jordbruksverk genom författningen D9, Föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning. Grundparagraferna i D9 är att ”Läkemedelsanvändning ska ske med återhållsamhet och enbart då behov föreligger” samt att ”Veterinär skall genomföra en undersökning och bedömning av enskilt djur eller djurgrupp innan förskrivning och tillhandahållande av läkemedel sker om inte annat anges”. I D9 ges dock möjlighet för en veterinär att under vissa förutsättningar låta djurhållaren bedöma djurets symptom och utifrån dem behandla djuret. Villkorad läkemedelsanvändning betyder läkemedelsanvändning som inte direkt föregås av en veterinärundersökning av det sjuka djuret eller djurgruppen, utan istället görs behandlingen direkt av djurägaren men under vissa villkor.

Vad är det för skillnad på villkoradbehandling och en ordinerad behandling? Villkorad behandling är inte det samma som ordinerad behandling. Vid en ordinerad behandling har en veterinär i varje enskilt sjukdomsfall undersökt djuret eller djurgruppen. Behandlingen är påbörjad av veterinären och fortsätts sedan av djurhållaren under en fastställd behandlingstid. För att behandla djur vid en ordinerad behandling behöver man inte ha gått en kurs i villkorad läkemedelsanvändning.

Förutsättningar för villkorad läkemedelsanvändning Vid en villkorad läkemedelsanvändning får djurhållaren ha vissa läkemedel hemma och själv behandla vissa specificerade sjukdomar. Du kan ha villkorad läkemedelsanvändning för nötkreatur som hålls för kött eller mjölkproduktion, gris, får, get, fjäderfä, ren eller pälsdjur som hålls för produktion av kött, ägg, ull, skinn eller päls samt odlad fisk. Grundförutsättningarna är att besättningen har en ansvarig veterinär som har god kännedomom djurhållningen och besöker gården regelbundet samt att djurhälsan och djurskyddet i besättningen är lämpligt. Det finns ingen allmän skyldighet för en veterinär att ställa upp som ansvarig, utan det är ett förtroendeavtal mellan djurhållare och veterinär.

Vem får behandla djuren? Läkemedelsbehandlingen får endast utföras av den som har gått kurs i villkorad läkemedelsanvändning. Om flera personer sköter djuren och förväntas kunna behandla med läkemedel måste samtliga dessa gått en sådan kurs, annars får endast den person som gått kursen sköta behandlingen. Det är inte tillåtet att behandla andra djurslag än det du har villkorad läkemedelsanvändning för. Har du flera produktionsinriktningar med olika djurslag måste du ha gått kurs för aktuella djurslag samt ha ett pågående avtal för de djurslagen. Du får under inga omständigheter behandla någon annans djur eller förse andra djurägare med läkemedel du har hemma!

Vilka sjukdomar får jag behandla? Det är den ansvariga veterinären som bestämmer vilka sjukdomar du får behandla. När en förskrivningsperiod inleds så görs ett första besök där veterinären går igenom besättningen samt upprättar skriftliga instruktioner. I dessa instruktioner fastställs vad du får behandla, med vilka läkemedel och i vilken dosering samt de aktuella läkemedlens karenstider.

Vad skall dokumenteras? Du ska föra journal varje gång du utför en behandling och i den ska du anteckna aktuellt datum och om du använt ett läkemedel som har en karenstid på mindre än 24 timmar så ska du även ange klockslag. Notera vilket djur eller vilken djurgrupp du behandlat, alltså djurets/djurgruppens identitet ska anges, vilken sjukdom djuret har, vilket läkemedel du använt och i vilken dosering, samt antal dagar behandlingen ges. Läkemedlets karenstid måste anges. Karenstiderna för varje läkemedel finns angiva i de skriftliga instruktionerna du fått av den ansvariga veterinären. Observera att karenstiderna kan variera beroende på läkemedlets dosering. Du ska skriva namn på ansvarig veterinär samt namn på den som gett läkemedlet. Behandlingsjournalen ska arkiveras i 5 år. Det finns olika varianter på behandlingsjournaler som är godkända. Jordbruksverket har tagitfram en specifik blankett för ändamålet (Läkemedelsjournal-villkorad läkemedelsanvändning) som du kan ladda nerfrån hemsidan, men du kan även föra in uppgifterna i stalljournalen eller föra en egen journal, bara kraven på vad som skall ingå är uppfyllda. Du skall också rapportera eventuella biverkningar/oväntade reaktioner till ansvarig veterinär.

Hur ofta skall veterinärbesöken göras? Besöksintervallet vid villkorad läkemedelsanvändning är satt till var 5e vecka under den tiden avtalet löper. Om läkemedelsanvändningen är ringa kan intervallet förlängas till maximalt var 8e vecka. Det görs alltid ett inledande och ett avslutande besök även om du skulle ha ett avtal på några veckor. På fårgårdar är det vanligt att bara ha villkorad läkemedelsanvändning under en begränsad tid av året, t.ex. underlamningen. Tänk då på att du i sådanafall inte har rätt att behandla djuren utan föregående veterinärundersökning den övriga delen av året. Veterinär måste då tillkallas i varje enskilt sjukdomsfall.

All läkemedelsbehandling som görs av dina djur skall föras in i en behandlingsjournal. Detta gäller oavsett om du har villkorad läkemedelsanvändning eller ombehandlingen direkt föregåtts av en veterinärundersökning (ordinerad behandling).Notera att även flockbehandlingar som tillexempel parasitbehandling skall journalföras i din behandlingsjournal, något som kan vara lätt att glömma! Korrekt ifylld behandlingsjournal är ett tvärvillkor.

Emelie Larsdotter
Djurhälsoveterinär Kalmar

 

Är du intresserad av att gå kurs i Villkorad läkemedelsanvändning?

Intresseanmäl dig i kurskalendern!

Kurskalendern