Artikel

SVARMPAR

Betesburna parasiter är det största veterinärmedicinska problemet hos får och måste kontrolleras för att uppnå god djurvälfärd och en hållbar produktion. Vanligen sker parasitbekämpningen med hjälp av avmaskningsmedel i kombination med olika beteshygieniska åtgärder. Denna situation hotas naturligtvis när maskarna utvecklar motståndskraft (resistens) mot läkemedlen, vilket under senare år har rapporterats från allt fler länder med omfattande fårproduktion. Resistensläget i svenska fårbesättningar tycks vara unikt bra och det gäller att värna och bibehålla denna gynnsamma situation.

Övervakning av resistensläge hos fårets mag-tarmparasiter är högst angeläget för att upptäcka och förhindra spridning av dåliga behandlingsresultat.

Under 2014 – 2016 har ett antal undersökningar, både behandlingskontroller och resistensundersökningar, så kallade FECRT tester, utförts för att undersöka resistensläget i Sverige. Det sker som ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Gård & Djurhälsan. Preliminära resultat visar att resistensläget är under kontroll men att fortsatta undersökningar behöver utföras. De fåtal fall av resistensmisstanke som påvisats har i majoriteten av fall samband med direkt eller indirekt kontakt med importdjur.

Projektledare: Katarina Gustafsson, djurhälsoveterinär Får, katarina.gustafsson@gardochdjurhalsan.se