Resultat 2013 - Dikor

Intäkter och kostnader är för produktionsåret 2012 och redovisas per ko och år. Siffran efter landet är antal dikor på årsbasis för den specifika gården. För att bättre överblick väljs ett urval av gårdar och länder ut till diagram nedan, ifrån det totala antal gårdar i jämförelsen. 

Dikalvpris

Prisnivåerna på dikalv ligger på liknande nivåer i EU, Canada och USA. Sverige har förhållandevis lågt dikalvpris per kg sett till övriga Europa, bara Polen, Spanien, Ukraina och en av gårdarna i Österike har lägre pris per kg. 


Ryssland är inte med i diagrammet ovan men kan nämnas för att dom utmärker sig genom en stor prisskillnaden mellan tjur, 19 kr per kg, och kvigkalv, 34 kr per kg. I Österike, Tyskland och Frankrike värderas tjurkalven högre än kvigkalven, precis som i Sverige, även om skillnaden har minskat i Sverige sedan frikopplingen av handjursbidraget. I övriga världen, i stort sett,  är prisskillnaden mellan tjur- och kvigkalv liten eller obefintlig.

 

Avvänjningsvikter

Avvänjningsvikterna i Europa och även i USA ligger på liknande nivåer för dom jämförda gårdarna, medan dom är betydligt lägre i Brasilien och Australien.

 

Antal avvanda kalvar

Sveriges ligger förhållandevis lågt till i jämförelsen vad det gäller antal avanda kalvar per ko och år, så här finns förbättringsutrymme vad gäller produktivitet för de svenska korna. Endast Brasilien och Spanien har en lägre siffra jämfört med Sverige bland utvalda länder i diagrammet nedan.


Arbetskostnad och arbetsproduktivitet

Arbetsproduktiviteten är konkurrenskraftig hos de svenska gårdarna och ligger i spannet 13-16 h per ko och år inklusive foderodling. Irland och Polen sticker ut i Europa med en hög arbetsåtgång per ko och år, men de har också en hög kalvöverlevnad. 


Kina är i en egen klass för sig med 1600 timmar per ko och år i sin besättnig bestående av två kor. Extremen i arbetseffektivitet är två av Australiens gårdar (ej med i diagrammet) som har en timme per ko och år. Besättningsstorlekarna är 560 respeltive 990 kor för dessa Austarlienska gårdar. Även Argentina är oerhört arbetseffektiva liksom Canada, USA och Spanien. För Spaniens del innebär det en lägre andel avvanda kalvar per ko och år, se antal avvanda kalvar. 

 

Kostnader

De rörliga kostnaderna är till stor del foderkostnad exklusive arbete och det är den högre foderkostnaden tillsammans med en högre markkostnad som förklarar den högre produktionskostnaden för Sverige-100C jämfört med Sverige-95. Irland sticker ut med sin höga markkostnad. 


Lönsamhet

Diagrammet nedan visar samtliga kostnader och intäkter per ko och år. För länderna i EU finns även gårdsstödet fördelat på omsättning. Alla betalda kostnader är faktiska utbetalningar från resultaträkningen och inkluderar även arbete om lön har betalats ut, liksom mark och kapitalkostander iform av arrende och räntor. 

Överlag påvisar dikogårdarna i Europa relativt bra lönsamhet. Tyskland-1400, Sverige-95 och Sverige-100C är ekologiska. Frankrike-80 och Frankrike-85 har kopplade dikobidrag. Sverige-100C behöver gårdsstödet för full kostnadsteckning medan Sverige-95 täcker sina produktionskostnader genom intäkter från kalvar och slaktkor och stöd för betesmarker, kompensationsbidrag och ekostöd. Stöden för betes- och foderareal är inkludera i den totala summan som uppgår till ca 5000-6000 kr per ko exklusive gårdsstöden för de svenska gårdarna, vilket är förhållandevis högt. Utan stöd skulle inte ens de betalda kostnaderna täckas av intäkterna från kalvförsäljning och slaktkor för de Svenska gårdarna, vilket det gör för samtliga gårdar i jämförelsen nedan, exklusive Tyskland och Spanien. 

Europas höga kostnadsläge jämfört med övriga världen är mer markant i dikalvsproduktionen jämfört med ungnötsproduktionen. Det är framför allt de betalda kostnaderna som är högre vilket till stor del beror på en högre foderkostnad. För den betesbaserade dikalvsproduktionen (t.ex. Australien och Argentina) är markkostnaden av stor betydelse. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår