Lönsamhet genom stora betesmarker och billig övervintring

Det är stor risk att den svenska nötköttsproduktionen minskar till följd av dålig lönsamhet. Men med större betesmarker, större besättningar och billig övervintring kan dikorna bli lönsamma. Då blir det flera kalvar för slutuppfödning.

Kort betesperiod och lång vinter gör att svensk nötköttsproduktion har svårt att klara internationell konkurrens utan stöd. Andra handikapp är små spridda betesmarker och dyra byggnader.

Erfarenhet från områden i Kanada med liknande naturliga förutsättningar visar att man med stora sammanhängande betesmarker och övervintring utomhus kan producera dikalvar utan stöd. I två rapporter från SLU i Skara undersöks möjligheterna att göra samma sak även i Sverige.

En förutsättning för lönsam betesbaserad köttproduktion är tillgång på mark med låg eller ingen alternativkostnad; alltså mark där annan produktion har svag eller ingen lönsamhet. Många hagmarker och åkrar i skogs- och mellanbygder är exempel på sådan mark. Slättbygdsåker har däremot hög alternativkostnad åtminstone om dagens höga spannmålspriser består. Betade hagmarker och vall i skogsbygd ger också hög miljöersättning. 

Genom att skapa stora sammanhängande betesmarker på detta sätt skapas underlag för större besättningar med lägre arbets-, maskin- och byggnadskostnader per djur. Dessutom går det åt mindre stängsel per ha i en stor fålla med regelbunden form än i små splittrade fållor. Det är också enklare att ordna djurens vattenförsörjning och dagliga tillsyn om de går i en stor fålla i stället för i flera små. 

Stora sammanhängande betesmarker har inte bara ekonomiska fördelar. De kan även vara vackra inslag i landskapet och risken för lokalt utdöende av betesberoende växt- och djurarter är mindre i stora sammanhängande betesmarker än i små isolerade fållor.

Traditionella köttdjursstallar är mycket dyra i relation till intäkterna från betesbaserad köttproduktion. Erfarenhet från både svenska och kanadensiska gårdar visar att billig övervintring utomhus kan ge bra djurmiljö på lämplig mark med t.ex. skogskanter som vindskydd och tak utan väggar som nederbördsskydd. Lämplig mark kan vara torra sandåsar. Sluten granskog är bra väderskydd, men det är risk att djurens tramp och gnag skadar skogen. Skogsskador liksom söndertrampad mark och gödselkoncentrationer kan förebyggas genom att fortlöpande flytta utfodringen och därmed djuren över stora ytor.

Friare världshandel leder till ökad konkurrens från kött från andra världsdelar, vilket ökar risken för att lönsamhet försämras. Stora sammanhängande betesmarker och billig övervintring blir därför allt viktigare för att svensk nötköttsproduktion skall bli en lönsam och expanderande framtidsnäring.

Du hittar rapporterna i helhet till höger här på sidan!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår