Rätt sak, i rätt tid, på rätt plats – arbeta smart!

Ju större gårdar och ju dyrare arbetskraft, desto viktigare blir det också att planera väl så att man undviker att arbeta i onödan. Men även på gårdar med färre djur kan man tjäna på att planera för rätt sak i rätt tid. Det gäller t ex uppfödningstid och djurens slaktvikt. Logistik är inte något som bara berör stora åkerier eller industrier, utan också nötköttsproducenter!

På en gård med många djur, framför allt i olika grupper, blir alla moment med tillsyn, skötsel, utfodring och gödselhantering svårare att överblicka än på en liten gård. Logistik handlar kortfattat om att få rätt sak i rätt tid och på rätt plats. Ju större gården är, desto fler saker är det som ska vara på rätt plats i rätt tid, vilket kräver mer planering och mer eftertanke. Det handlar om allt ifrån att hantera foder på ett rationellt sätt, till att se till att planera slakt och insättning av nya djur så att man utnyttjar platsen i stallarna så effektivt som möjligt.

I praktiken, på gårdsnivå, handlar logistik ofta om att spara arbete, eftersom arbetskostnaden kan utgöra en ganska hög andel av de totala produktionskostnaderna. Dessutom går även arbetskostnaden ofta att minska genom att man blir bättre på att samordna och planera arbetet. Det kan också handla om att med hjälp av olika åtgärder bli bättre i sin produktion så att man t ex alltid levererar sina djur då de blir som bäst betalda. På så sätt ser man till att det arbetet man lägger ner skapar ett större värde, och det är just det som logistik går ut på – allt arbete man utför ska skapa så mycket värde som möjligt.

Gå igenom gårdens svaga punkter!

I länder som Danmark och Irland har man sedan en tid arbetat med rådgivning kring logistik på mjölkgårdar. Då man gått igenom gårdarna har man tittat på arbetsmoment såsom flyttning av djur, transport och hantering av foder, gödsel och strömaterial, och placering av stallar i förhållande till behov av passning. Ofta är dessa moment svaga punkter i gårdens logistik.

Susanne Pejstrup, Østlige Øers Kvægbrugsrådgivning, arbetar med logistikrådgivning. Hon säger att det är vanligt att man undervärderar det egna arbetet till förmån för enkla, men arbetskrävande lösningar. Eftersom just arbete kan stå för en hög andel av kostnaderna i djurproduktionen menar hon att så mycket som möjligt istället ska gå att göra med hjälp av maskiner, eller att bättre utrustning ska minska den tiden som går åt. Rannsaka dig själv – hur mycket grimmor, hinkar, sopkvastar, foderskopor och andra handredskap finns i dina stallar? Vad är det som gör att arbetet du utför manuellt inte går att göra med en maskin? Ofta handlar det om att byggnaderna är konstruerade så att det inte går att komma åt på något annat sätt än att arbeta för hand. Tänk då igenom vilka ändringar som skulle behöva göras för att det ska fungera!

Bygg flexibla lösningar

När man planerar för nybyggen av djurstallar ska man sträva efter flexibla lösningar, t ex att samma maskin eller samma stallavdelning kan användas till flera olika ändamål. Det gäller framför allt utfodringssystem och gödselhantering. Ju fler olika gödselslag som man hanterar på gården t ex, desto mer orationellt. Dels ska olika typer av gödsel hanteras vid spridning, och dels är det mer utrustning som måste hållas i skick. Dessutom tar det tid varje gång man startar upp ett nytt arbetsmoment vid den dagliga skötseln av djuren. Självklart är det också viktigt att planera så att foder- och strölager ligger samlade nära stallarna. Vad man inte får glömma är att det också måste gå att lätt komma fram med stora ekipage. 

Ofta är det ingen nackdel att ha två olika stallbyggnader för olika djurkategorier, men de ska vara uppdelade så att alla djur i samma kategori (t ex kalvar respektive äldre ungdjur) är samlade på samma ställe, och att man inte flyttar samma djur flera gånger mellan stallarna. Framför allt är det en fördel ur smittskyddssynpunkt att enbart flytta djur i en riktning, istället för fram och tillbaka mellan avdelningar.

Det går att förbättra också i befintliga stallar!

När man diskuterar logistik på gårdsnivå hamnar man ofta i diskussioner som hör hemma just på planeringsstadiet av ett nybygge. Det kan tyckas vara svårt att bli mer effektiv i arbetet i befintliga stallar och system, men ofta kan man åstadkomma en del också med det man har. Det kan t ex handla om att fördela om djur i stallarna, förbättra drivvägar eller kanske investera i grindsystem. Det svåra är egentligen att få upp ögonen för var det går att göra förbättringarna, och att inte vara allt för hemmablind.

Tips vid flyttning av djur:

  • Djuren ska hela tiden flyttas i en riktning, inte fram och tillbaka mellan olika stallavdelningar.
  • Djuren ska flyttas i hela grupper, inte mellan olika grupper.
  • Djuren ska kunna gå själva utan att behöva ledas.
  • Se till att du kan flytta djur genom passager där du slipper sätta upp grindar eller andra avgränsningar för varje gång.
  • En person ska ensam kunna utföra arbetet med att flytta djur.

Tips vid planering av utfodring:

  • All utfodring ska vara så enkel som det går med hänsyn till olika djurkategoriers olika behov.
  • Använd så få olika fodermedel som möjligt till de olika djurkategorierna på gården, men med hänsyn till vad som behövs för att alla ska få en balanserad foderstat. Räkna också olika sorters halm (lång, hackad, storbal, småbal osv) och rester från foderbord som du sopar över till andra djur som olika sorters foder!
  • Undvik foder av dålig hygienisk kvalitet – att sortera bort dåligt foder är tidskrävande handarbete.
  • Foderlager ska vara samlade på en plats och ha ett hårdgjort underlag att köra på.
  • Det ska gå att använda samma maskiner att fodra med till alla djur, i alla stallavdelningar. 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår