Fruktsamhet och reproduktion

Reproduktion - allmänt

Fårens normala könsfunktioner

Könsmognaden sker hos tackor vid 5–8 månaders ålder och hos baggar vid 4–9 månader. Djurens näringstillstånd och tillväxthastighet inverkar på tidpunkten. Rasvariationer förekommer. Fåren bör ha uppnått 60 % av sin vuxenvikt vid betäckning. Även beträffande brunstsäsongens längd förekommer rasvariationer.

Tackans sexualcykel är ca 17 dagar (14-19). Brunsten varar i ca 36–48 timmar och ägglossning sker ca 30-36 timmar efter brunstens början, alltså mot slutet av brunsten. Antalet ägglossningar varierar också, men vanligen sker 2 ägglossningar per brunst. Brunstsymptomen är ganska obetydliga hos tacka och svåra att upptäcka om det inte finns en bagge närvarande. Brunstiga tackor uppsöker då baggen, urinerar ofta och viftar ivrigt på svansen. Även dräktighetens längd varierar mellan raserna, men är igenomsnitt 145 dagar +/- 5 dagar.

Brunstsynkronisering ger kortare lamningsperiod, vilket kan underlätta arbetsplanering  och möjliggöra intensiv övervakning av lamningarna, vilket varmt anbefalles! Vid artificiell insemination underlättas brunstkontroll och seminarbetet koncentreras.

Dräktighetsdiagnostik

Scanning är ett utmärkt hjälpmedel för att fastställa antalet foster. Detta kan användas för att gruppindela tackorna och rätta foderstaten efter antalet foster. Förlossningsarbetet kan också underlättas av kunskap om hur många foster, som kan väntas.

Se filmen Seminering av får


Artiklar

Inför betäckning

Baggen är halva besättningen

Minimivärde för pungomkrets hos baggar av texelras

Hur tillförlitlig är ultraljudsundersökning?

Vinterlamning - en pilotstudie

Reproduktion - semin

För att bredda avelsbasen och av smittskyddsmässiga skäl finns idag intresse för att öka seminanvändandet i Sverige.

Den stora fördelen med att använda semin i sin besättning är att man genom att undvika livdjursinköp inte löper någon risk att köpa in smittor eller parasiter till sin besättning. Naturligtvis ger semin också stora avelsmässiga fördelar då man får del av genetik från de bästa baggarna. Men vissa nackdelar i jämförelse med naturlig betäckning finns också såsom t.ex. krav på seminutbildning, noggrann planering och brunstkontroll samt även lägre dräktighetsresultat.

Det krävs också att man har en behörig fårseminveterinär eller nötseminveterinär är knuten till besättningen. Lista med behöriga veterinärer från Gård & Djurhälsan. Semineringstekniken som används är ”shot in the dark” – en användarvänlig metod där sperman deponeras blint i slidan strax bakom livmodermunnen.

Dräktighetsresultatet påverkas av en mängd faktorer både före, under och efter semineringen och det är därför viktigt att helheten i arbetet beaktas. Tackorna som ska semineras bör väljas ut med omsorg. En välbalanserad foderstat är av största vikt. Klipp gärna tackorna före seminering för att undvika onödig stress under tidig dräktighet.

Spermiekvalitet men även antalet spermier i inseminationsdosen har betydelse för resultatet. Hanteringen av sperman både under lagring, upptining och under själva semineringstillfället kan också vara avgörande. Spermierna är känsliga för temperaturfluktuationer och det gäller att minimera riskfaktorer som påverkar överlevnaden negativt.

Generellt gäller att optimal inseminationstidpunkt är 18-24 timmar efter upptäckt ståbrunst, men variationer finns beroende på bl.a. ras, tackans ålder och säsongsvariationer. Då dräktighetsresultatet är starkt beroende av att tackan insemineras vid rätt tidpunkt så krävs att brunstkontroll sker minst 3 gånger per dygn. Ur detta perspektiv kan det därför vara en stor fördel om tackorna är brunstsynkroniserade inför semineringsperioden.

Artiklar

”Skott i blindo” inseminering i Storbritannien (september 2016)

Svensk semin blir verklighet (2015)

Många fördelar med semin på får! 

Att tänka på inför höstens semineringar/betäckningar

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår