Artikel

Plötsliga dödsfall på bete

Djur som dör på bete behöver inte vara frågan om förgiftning men utan obduktion står vi oftast svarslösa. I bästa fall kan man göra kvalificerade gissningar. Tid på betessäsongen, typ av betesmark och djurens ålder kan ge viss vägledning.

BLIXTNEDSLAG kan vara orsaken när flera döda djur hittas under ett högt träd efter ett oväder. Att även enstaka djur kan förolyckas vid mindre uppmärksammade åskmuller gör att diagnosen lätt kan missas.

COCCIDIOS är en encellig parasit som drabbar förstagångsbetande djur. Det typiska händelseförloppet är att kalvar får kraftig diarré knappt två veckor efter betessläpp till en kalvfålla. Ibland blir förloppet så häftigt att vissa kalvar snabbt insjuknar och dör tillsynes utan föregående symtom. Diagnosen fastställs via obduktion och/eller med hjälp av träckprov från överlevande kalvar med
diarré.

FRASBRAND är en bakterieinfektion i Sverige förknippad med plötsliga dödsfall i vissa regioner, bland annat Öland. Frasbrand orsakas av en viss typ av clostridier – en bakterietyp som fi nns i jord. Vid obduktion, eller på sjuka ännu inte döda djur, ses oftast kraftig svullnad i någon del av muskulaturen. Behandling av sjuka djur är oftast utsiktslöst varför vaccination är sättet att hantera smittan på.

VATTEN. Nötkreatur är inte särskilt noga med val av vattenkvalité. Om de dricker exempelvis avloppsvatten höggradigt förorenat med koliforma bakterier och E.coli kan såväl kalvar som vuxna djur insjukna i livshotande tarminfektioner. Typiska symtom är ett hastigt förlopp med kraftig diarré på vissa djur, andra bara lägger sig ner och dör. Dödsorsaken brukar då vara blodförgiftning
orsakat av kolibakterier.

SOMMARSJUKA eller piroplasmos är lätt att missa för den som inte tidigare drabbats. Sjukdomen kan spridas via inköpta livdjur eller med hjälp av vilda djur. Din egen besättning kan vara helt immun utan att du själv vet om det, men inköpta djur drabbas. Sjukdomen drabbar bara vuxna djur och är lätt att känna igen på den blodfärgade urinen. Förloppet är relativt hastigt varför just döda djur på betet inte är ovanligt.

SPRÄNGÖRT har den svenska florans mest potenta växtgift. Förgiftningen drabbar djur i alla åldrar, dock oftast bara de enstaka djur som råkat äta växtdelar. Förloppet är mycket hastigt med epilepsiliknande kramper och snabb död när andningsmuskulaturen förlamas.
Våtmarksbeten eller bete utefter åkanter, speciellt under torra perioder när djuren når långt ut eller när betet håller på att ta slut, är typiska varningsklockor. Diagnosen bekräftas via obduktion genom att hitta delar av den typiskt fackindelade rotstocken i våmmen. Djurägarens inventering av floran är givetvis viktig.

EKOLLON. I ekhagar kan ekollonförgiftning inträffa. Symtomen varierar från sämre tillväxt till dödsfall beroende bland annat på mängden garvsyra i ollonen. Varför ollonen blir extra giftiga vissa år är svårt att förklara. Likaså varför det bara är vissa djur som fastnar i ollonkonsumtion. Dessa kan å sin sida utveckla ett maniskt beteende så att de till slut bara äter ollon och ingenting annat!

GARVSYRAN skadar njurvävnaden och djuren drabbas av kroniska njurskador som påverkar tillväxten eller i värsta fall dödlig njursvikt. På levande djur kan symtom visa sig som förstoppning eller diarré med svartfärgad avföring. Döda djur får diagnosen vid obduktion.

FÖRGIFTNING. Kramper, blindhet eller liknande liknande kan vara bly-, koppar-, eller kvicksilverförgiftning. För att fastställa diagnosen krävs oftast obduktion av döda djur eller blodprov med särskild analys av tungmetaller. Orsaker kan vara ett blybatteri skräpandes i beteshagen eller att dricksvattnet blivit förorenat av exempelvis målarfärg eller oljeläckage av typen hydraul- eller växellådsolja.
Tänk på att spara alla analyssvar för eventuella skadeståndskrav och se till att få skriftliga väl genomarbetade journaler av din veterinär.

VASST ELLER FRÄMMANDE kropp kan orsaka dödsfall. På bete kan gammal taggtråd som betesputsen effektivt malt ned till småbitar vara en fara. Likaså kan djur som stödutfodrats på betet med rundbalar där man slarvat med att ta bort nätet drabbas av nedsatt tillväxt. Till skillnad från vasst går det då inte att påvisa någon större buksmärta eller bukhinneinflammation, utan den dåliga tillväxten beror på att våmmen är full med annat än mat. Båda diagnoserna är lätta att bekräfta genom obduktion.