Får

Fårbesättningar har screenats årligen genom anslag från Jordbruksverket. Tidigare med serologisk diagnostik men sedan 2004 med träckprovodling. Proverna tas från besättningar som är med i Maedi-Visna programmet och ca 70 besättningar har undersökts årligen. Paratb har inte påvisats på får i Sverige.

Fårscreeningen har avslutats 2012. 2011 har cirka 600 får i A-statusbesättningar med sambete och gemensam inhysning med nötkreaturen, provtagits. Alla utbesvarade prover har varit negativa.