Nöt

Paratuberkulos hos nöt

Råd och regler Paratuberkulosprogrammet

Idag är ca 500 besättningar anslutna till programmet och de flesta har testats minst 3 gånger och har högsta status (A-status).

Kostnader

Programmet finansieras genom statliga medel vilket innebär att provtagningar och analyser är kostnadsfria. Djurägarna betalar dock en årlig administrativ avgift.

Provtagning

Programmet bygger provtagning av blod (serologi) från djur över två år. Efter att besättningen testat negativt två gånger med 12 månaders mellanrum uppnås högsta status (A-status).

Även får som hålls i besättningar anslutna till paratuberkulosprogrammet ska provtas.

Därefter provtas inte besättningen mera, utan avlivade och självdöda djur över 2 års ålder där paratuberkulos inte kan uteslutas ska obduceras. Djur med diarré och/eller avmagring, djur som dör efter en långvarig sjukdom med oklar diagnos, ska obduceras. Plötsliga dödsfall, djur som dör på grund av sjukdom med säker diagnos (tex juverinflammation, kalvningsförlamning) eller traumatiska orsaker som benbrott eller kalvningskomplikationer omfattas inte av obduktionskravet.

Gård & Djurhälsans obduktionsremiss används vid dessa tillfällen.

Djurägarförsäkran angående eventuella köp av djur ska skickas in årligen för samtliga anslutna besättningar. Vi kommer att skicka den till er när det är dags att förnya ert status.

Inköp av livdjur

För att behålla besättningens status får inköp av djur endast ske från besättningar med samma eller högre status. Vid inköp av djur från besättningar med lägre status, erhåller den aktuella besättningen samma status som innehas av den besättning djuret köpts från. Oavsett besättningens status förloras detta vid inköp av djur från besättning ej ansluten till kontrollprogrammet.

Import av livdjur

Vid import av livdjur gäller speciella regler. Kontakta ansvarig veterinär.

Import av sperma och embryon

Inga särskilda regler avseende paratuberkulos gäller vid import av embryon. Vid import av sperma ska SDS (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll) rekommendationer följas.

Regler för embryobärare

Särskilda regler gäller för embryotransferverksamhet med icke anslutna besättningar. De djur som är embryobärare flyttas ut ur sin besättning i god tid före kalvningen och stallas upp i en byggnad som rengjorts och desinfekterats innan insättning av embryobärare alternativt släpps djuren på bete utan kontakt med andra nötkreatur. I isoleringen/på bete ska kvigorna/korna kalva och gå med kalvarna tills de har åldern inne för avvänjning.

Djuren kan skötas av personer som sköter andra nötkreatur under förutsättning att byte av stövlar och överdragskläder sker mellan besättningarna. Om redskap skall flyttas måste dessa rengöras och desinfekterats innan de lämnar isoleringen.

Vid avvänjningen slaktas kvigorna/korna för bakteriologisk paratb-kontroll. Djurägaren måste meddela slakteriet om provtagningen och särskild remiss, som rekvireras av Gård & Djurhälsan, skall användas. När odlingarna är färdiga och resultatet visar frihet från paratb kan kalvarna föras in i en paratuberkulostestad besättning oavsett status. Observera att resultat från samtliga tillsammans isolerade djur måste finnas innan någon kalv får sättas in i en ansluten besättning.

Sambete

Sambete får endast förekomma mellan besättningar av samma status (A-, B- och C-status), d.v.s. en besättning med C-status får endast sambeta med en besättning med C-status.

Gemensamma beten

Om djur med status skall släppas på bete efter djur med lägre alt ingen status, skall betet ha ”vilat” i minst 6 månader.

Angränsande beten

Om djur med status går på bete intill djur utan status eller lägre status är det viktigt med god stängselkontroll.

Gödselspridning på bete

Om gödsel från icke ansluten besättning eller från besättning med lägre status, sprids på betesmark för djur anslutna till programmet eller med högre status, skall betet ”vila” minst 6 månader innan djuren kan släppas.

Kortvariga kontakter

Tillfälliga kortvariga kontakter vid t.ex. transporter och utställningar får ske mellan djur som kommer från anslutna besättningar med olika status. Detta innebär tex att det går bra att transportera djur med A-status tillsammans med djur som har B-status.

Tillfälliga kortvariga kontakter mellan djur från anslutna och icke anslutna besättningar kan tillåtas om särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Vid t.ex. samtidig utställning kan djuren hållas åtskilda i utställningslokalerna genom att ha skilda foderbord. Vid transporter kan djuren hållas åtskilda med en mellanvägg alternativt med ett mellanrum för att förhindra nos/noskontakt och nos/gödselkontakt.

Inhysning av djur från en icke ansluten besättning

Behöver du under en begränsad tid hålla anslutna djur och icke anslutna djur eller djur med olika status i samma besättning. Detta är möjligt under förutsättning att de olika djurgrupperna inte kommer i kontakt med varandra. För att få veta om det går i just ditt fall, krävs att du kontaktar Gård & Djurhälsan och redogör (ritning samt brev) för hur djuren skall hållas. Därefter fattar Gård & Djurhälsan ett beslut. När djuren utan alt med lägre status lämnar gården skall ladugården rengöras samt desinfekteras (se nedan under rengöring och desinfektion). Samma personer kan sköta de olika djurgrupperna under förutsättning att byte av stövlar och överdragskläder sker. Om redskap skall flyttas mellan djurgrupperna måste dessa rengöras och desinfekterats.

Rengöring och desinfektion i Paratuberkulosprogrammet

En besättning som avser att ha anslutna djur i utrymme där icke anslutna djur stått (eller djur med lägre status), skall därefter innan insättning av anslutna (eller djur med högre status djur) rengöra enligt följande beskrivning

  1. Identifiera de utrymmen som kan ha kommit i kontakt med gödsel från aktuella djur.
  2. Grovstädning (ta bort skräp, lös inredning och annat som ska kasseras eller rengöras på annan plats).
  3. Mekanisk grovrengöring (utgödsling, skrapning, sopning).
  4. Noggrann mekanisk rengöring (högtryckstvätt (används inte om djur står i byggnaden då rengöringen sker), skrubba och/eller våttorka ev kvarvarande synlig smuts).
  5. Upptorkning (det får inte ligga vattenpölar kvar om desinfektionsmedel ska användas, då ser man inte om det är rent, och desinfektionsmedlet får sämre effekt.
  6. Desinfektion (önskvärt, men inte absolut nödvändigt), alla ytor som tål fukt beläggs med desinfektionsmedel). Använd t ex Virkon1 % eller Parvocide 1:50, läs bruksanvisning noga, vissa medel kan vara korrosivt på olika material.
  7. Upptorkning (desinfektionsmedlet skall torka helt innan de nya djuren sätts in).
  8. Övrig rengöring, även foderbord, vattenkoppar, gödselskrapor och stövlar etc ska rengöras enligt ovan beskrivning (glöm inte att skölja vattenkoppar, foderbord och fodertråg med varmt vatten, så att djuren inte får i sig desinfektionsmedelsrester).

Frågor & Svar

FAQ Paratuberkulosprogrammet

Behöver alla djur provtas? Från vilken ålder?


Svar: Alla djur som är över två år gamla vid provtagningsdatumet ska provtas enligt programmets regler.

Jag har köpt djur med A-status – kan jag överta säljarens A-status?


Svar: Du kommer att kunna ta över de inköpta djurens A-status förutsatt
– att dina egna djur också har A-status
– att du inte har några djur sedan tidigare
– att du har möjlighet att hålla isär de olika djurkategorierna (djur utan status och djur med A-status). Kontakta din veterinär inom Paratb-programmet för vidare instruktioner och ett formellt beslut.

Kommer jag att förlora min A-status om grannens djur har hoppat in i vår betesfålla?


Svar: Nej, om det har varit en kortvarig kontakt, d.v.s. att det rör sig om ett par timmar upp till ett dygn.

Jag har nötdjur med A-status men också får. Kan de växelbeta, hur i så fall?


Svar: Ja, de kan växelbeta. Då gäller att nötkreaturen betar markerna först och fåren kommer efter. En betesvila på 6 månader krävs för nöt och får om de betar i den omvända ordningen alternativt om ni väljer att växelbeta säsongsvis.

Jag har nötdjur med A-status, men vill börja köpa in mjölkraskalvar. Är det möjligt att göra utan att jag tappar min A-status?


Svar: Ja, kontakta då Paratb-programmets veterinär för speciella provtagningsinstruktioner.

Måste det vara en veterinär som utför provtagningen?


Svar: Ja, vid provtagningen fylls också i ett veterinärintyg, där veterinären intygar att det inte förekommer några kliniska symtom för paratuberkulos. Paratb-programmet står för veterinärens kostnader angående provtagningen och intyget.

Kan man plocka träck på marken?


Svar: Nej. Kontaminationsrisken är stor och proverna ska därför tas från ändtarmen med handskbyte mellan varje djur.

Vad kostar det att vara med i paratb-programmet?


Svar: 920 kr exkl. moms per år.

Dokument och länkar