Får

Maedi-Visna hos får

Sjukdomsinformation Maedi-Visna / CAE

Maedi Visna (MV) och Caprin Artrit Encephalit (CAE) är mycket närbesläktade virussjukdomar som drabbar får och get. Både får och get kan infekteras av båda virustyperna och infektion hos ena djurslaget kan vara en smittkälla för det andra djurslaget. Det går inte att skilja MV och CAE åt med den vanliga testmetodiken på blodprov (serologi).  

Sjukdomarna kan ge flera olika symtom beroende på vilket organ som angrips. Hos får angrips ofta lungorna vilket yttrar sig i första hand som andnöd (framförallt vid ansträngning). Även kronisk avmagring är ett vanligt symtom hos får. Hos vuxna getter är ledinflammationer ett vanligt symptom medan killingar och yngre getter i första hand drabbas av neurologiska störningar. Getterna kan också drabbas av juverinflammation, avmagring och lunginflammation.

Namnetkommer från isländskan och Maedi betyder möda vilket beskriver andnöden. Visna i sin tur betyder tyna bort, skrumpna ihop, vilket beskriver den typiska avmagringen. 

Viruset sprids via råmjölk, mjölk, blod, saliv och luftvägssekret/noskontaktSmittspridning via noskontakt är mindre effektiv och tar vanligen längre tid än via mjölksmitta. Spridning från tacka till lamm sker både via råmjölk, mjölk och direktkontakt så den spridningsvägen är vanligast. Virus kan också spridas indirekt via kläder och redskap. 

Viruset smittar effektivt från moderdjur till avkomma. Foto: Malin Bernhard

Inkubationstiden är lång och kliniska symtom ses sällan på får under tre till fyra års ålder. MV/CAE är alltså sjukdomar med ett långsamt förlopp som kan förekomma dolda i besättningen under lång tid och först efter flera år orsaka kliniska effekter. 

Det vanligaste sättet som MV/CAE sprids mellan besättningar är utbyte av livdjur. 

Påvisande av infektionen i ett tidigt skede är viktigt för att kunna bekämpa sjukdomarna och därmed förebygga smittspridning inom och mellan besättningar. 

MV/CAE är obotliga och tillgång till vaccin saknas. 

Sjukdomarna kontrolleras och bekämpas med hjälp av kontrollprogrammet MV/CAE hos får/get. Anslutning och friförklaring genererar också en säker livdjurshandel mellan anslutna besättningar.