Får

Maedi-Visna hos får

Sjukdomsinformation Maedi-Visna

Maedi Visna (MV) är en virussjukdom som drabbar får och get (getens variant kallas CAE – Caprin Artrit Encephalit). Sjukdomen kan ge flera olika symtom beroende på vilket organ som angrips. Ofta angrips lungorna hos fåren, men även det centrala nervsystemet kan drabbas vilket då ger vinglighet. Kronisk avmagring är ett annat vanligt symtom och även leder och juver kan angripas med inflammationer som följd.

Viruset sprids via råmjölk, mjölk, blod, saliv och noskontakt. Spridning via noskontakt är mindre effektiv och tar vanligen längre tid. Spridning från tacka till lamm sker både via råmjölk, mjölk och direktkontakt så den spridningsvägen är vanligast. Virus kan också spridas indirekt via kläder och redskap.

Inkubationstiden är lång och kliniska symtom ses sällan på får under tre till fyra års ålder.

Viruset smittar effektivt från moderdjur till avkomma. Foto: Malin Bernhard

Namnet kommer från isländskan och Maedi betyder möda vilket beskriver andnöden som ofta ses när lungorna angrips. Visna i sin tur betyder tyna bort, skrumpna ihop, vilket beskriver den typiska avmagringen.

MV är en sjukdom med ett långsamt förlopp som kan förekomma dold i besättningen under lång tid för att efter några år orsaka påtagliga kliniska effekter. I ett tidigt skede förväxlas ofta sjukdomen med exempelvis parasitproblem, underutfodring, naturligt åldrande och liknande pga den kroniska avmagringen.

Det är ofta svårt att som djurägare känna igen sjukdomen om den inte ger mer tydliga symtom såsom svullna leder och hälta. Eftersom den ofta visar sig på äldre djur misstar man ofta avmagringen som ett symtom på andra problem såsom tänder eller dylikt. Även hostan som ofta visar sig vid stress (tex. klippning eller annan drivning av djuren) misstas ofta för lunginflammation av annan anledning än just Maedi Visna.

Påvisande av infektionen i ett tidigt skede är viktigt för att kunna bekämpa den och därmed förebygga smittspridning inom och mellan besättningar.

Sjukdomen är obotlig och tillgång till vaccin saknas.

Maedi Visna är idag ovanlig som sjukdom i Sverige och detta mycket tack vare ett välfungerande kontrollprogram där många av landets fårägare är anslutna med sin besättning.