Artikel

Medicinregistrering i PigWin spar tid

Fler och fler besättningar väljer att göra medicinregistreringar i PigWin programmet. Upplägget är relativt enkelt och besparar besättningsveterinärerna arbete.

Under senare tid har många besättningar, som omfattas av delegerad läkemedelsanvändning, påbörjat registrering av medicinförbrukningen i PigWin-programmet. Upplägget är relativt enkelt och besparar framför allt besättningsveterinärerna arbete med manuella summeringar av medicinåtgången. För producenterna medför registreringen i programmet endast marginellt merarbete.

Grundregistrering
För att få programmet att fungera måste en grundregistrering göras. Det innebär att flera besättningsuppgifter, bland annat jour.ID, måste registreras. Jour.ID är en kod för en kombination av diagnos, preparat och ålderskategori grisar. Andra uppgifter som ska matas in är djurslag, tillämpliga diagnoser, läkemedel, doseringar och karenstider samt veterinär. Dessa uppgifter betraktas som obligatoriska.

Läkemedelsregistrering
När sedan all grunddata finns på plats påbörjas läkemedelsregistreringarna. Lämpligen sker dessa efter djurkategori under rubriken ”medicin” i programmet. Vad beträffar suggor, gyltor och galtar skall alltid det behandlade djurets identitetsnummer framgå, medan för djur som klassas som ungdjur – smågrisar och slaktsvin – räcker det med antal djur och boxnummer. Likaså måste behandlingsdatum noteras. Det finns även plats för frivilliga uppgifter som beskriver hur medicinerna tillförs djuret, behandlingsresultat etc. Registrering vid gruppbehandling kan upplevas som arbetsam. Här finns dock datamässiga knep som underlättar inrapportering av hela grupper till endast några få tryckningar på tangentbordet. Observera att registrering av behandlingarna skall göras i programmet först när behandlingarna är avslutade.

Datamässiga knep
När besättningsveterinären tycker det är dags för en sammanställning av medicinförbrukningen summeras alla behandlingar under rubriken ”Hälsoanalys: Behandlingsjournaler”. Alla förekommande jour.ID och antal djur under respektive jour.ID. samt förbrukad medicinmängd summeras. En enkel och arbetsbesparande åtgärd.

Önskas mer data kan till exempel en karenstidslista tas fram, liksom en så kallad besättningsbok, där alla behandlingar redovisas i kronologisk ordning sedan registreringarna påbörjades.

Martin Norqvist
Lantmästare