Artikel

Maedi Visna och Caprin Artrit Encephalit – en uppdatering

Maedi-visna förekommer i fårländer över hela världen. Första fallen av maedi-visna upptäcktes i Sverige 1974 på slakteriet i Kalmar. Sedan 1993 har antikroppar mot maedi-visnavirus påvisats i drygt 600 besättningar. Fortfarande inträffar fall av sjukdomen i Sverige.

Sjukdomsbeskrivning
Maedi Visna (MV) är en virussjukdom som drabbar får och get (getens variant kallas CAE – Caprin Artrit Encephalit). Sjukdomen kan ge flera olika symtom beroende på vilket organ som angrips. Ofta angrips lungorna hos fåren, men även det centrala nervsystemet kan drabbas vilket då ger vinglighet. Kronisk avmagring är ett annat vanligt symtom och även leder och juver kan angripas med inflammationer som följd.

Viruset sprids via råmjölk, mjölk, blod, saliv och noskontakt. Spridning via noskontakt är mindre effektiv och tar vanligen längre tid. Spridning från tacka till lamm sker både via råmjölk, mjölk och direktkontakt så den spridningsvägen är vanligast. Virus kan också spridas indirekt via kläder och redskap.

Inkubationstiden är lång och kliniska symtom ses sällan på får under tre till fyra års ålder.

Viruset smittar effektivt från moderdjur till avkomma. Foto: Malin Bernhard

Namnet kommer från isländskan och Maedi betyder möda vilket beskriver andnöden som ofta ses när lungorna angrips. Visna i sin tur betyder tyna bort, skrumpna ihop, vilket beskriver den typiska avmagringen.

MV är en sjukdom med ett långsamt förlopp som kan förekomma dold i besättningen under lång tid för att efter några år orsaka påtagliga kliniska effekter. I ett tidigt skede förväxlas ofta sjukdomen med exempelvis parasitproblem, underutfodring, naturligt åldrande och liknande pga den kroniska avmagringen.

Det är ofta svårt att som djurägare känna igen sjukdomen om den inte ger mer tydliga symtom såsom svullna leder och hälta. Eftersom den ofta visar sig på äldre djur misstar man ofta avmagringen som ett symtom på andra problem såsom tänder eller dylikt. Även hostan som ofta visar sig vid stress (tex. klippning eller annan drivning av djuren) misstas ofta för lunginflammation av annan anledning än just Maedi Visna.

Symtomen kan vara svåra att skilja från exempelvis naturligt åldrande. Tackan på bilden är tretton år gammal. Foto: Lillemor Bylund

Påvisande av infektionen i ett tidigt skede är viktigt för att kunna bekämpa den och därmed förebygga smittspridning inom och mellan besättningar.

Sjukdomen är obotlig och tillgång till vaccin saknas.

Maedi Visna är idag ovanlig som sjukdom i Sverige och detta mycket tack vare ett välfungerande kontrollprogram där många av landets fårägare är anslutna med sin besättning.

MV/CAE-Programmet
Kontrollprogrammet som utformades 1993 har kraftigt minskat förekomsten av klinisk sjukdom i landet samt skapat mycket goda förutsättningar för en MV-fri livdjurshandel i Sverige.

Antalet anslutna besättningar ökar konstant. Vi uppskattar med underlag av tillgänglig statistik att drygt 60 % av landets får finns i MV-fria besättningar idag. Sedan kontrollprogrammets början har antalet infekterade besättningar bland de okontrollerade gått ned från en på tolv till en på hundra. Detta kan dock snabbt komma att ändras om otestade livdjur börjar flyttas runt mellan besättningar.

Förekomsten av getens motsvarande virusinfektion CAE är betydligt högre jämfört med fårens MV. Det är svårt att säkert veta hur hög andelen är i okontrollerade besättningar men en uppskattning är att det kan vara så högt som 15%.Virus anses kunna spridas mellan djurslagen och getterna utgör alltså en riskfaktor för återinfektion av fårpopulationen. Därför har vi sedan några år tillbaka med getterna i programmet.

Att gå med i programmet
För att gå med i programmet behöver man fylla i ansökningshandlingarna som finns på vår hemsida (eller ring bara så mailar eller skickar vi ut dem) och skicka in dem till oss.

Vid uppstart av en besättning med fria djur så kan man ärva deras status OM man själv går med i programmet. Man måste alltså ha fyllt i ansökningshandlingarna och skickat in dem för att få ärva statuset. Detta beror ffa på att man i Förbindelsen skriver under på att man tagit del av och tänker följa de regler som finns för programmet. Annars skulle djuren i praktiken kunna utsättas för smittorisker som inte vi känner till trots att de var fria i sin förra besättning.

Om man går med i programmet med en besättning som inte är provtagen tidigare så börjar man från början med årliga provtagningar. Om proverna är negativa (alltså inga antikroppar mot MV eller CAE finns) tilldelas besättningen ett M-status (M1, M2, M3 och MV-fri) för får och C-status (C1, C2, C3 och CAE-fri) för getter allt eftersom den avancerar i programmet (se bild flödesschema).

Alltså för en från början otestad besättning innebär det 4 provtagningar sammanlagt.

När man har provtagit två gånger för M3 så upphör provtagningarna och statuset förnyas vartannat år med en djurägarförsäkran som visar vilka kontakter besättningen har haft sedan sist.

Även om man har köpt fria djur så måste man alltså ta två egna provtagningar för M3 i den egna besättningen innan provtagningarna upphör. Sverige är ett av få länder som har kunnat upphöra med provtagningarna efter att man avancerat i programmet. Stickprovsprovtagningar kan komma att utföras i framtiden för att bibehålla säkerheten i programmet.

Här visas schematiskt hur man kan avancera i programmet med olika status.


Annelie Hellström
Fårhälsoveterinär, Skara

 

Vid frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss som arbetar med programmet.

Dokument och länkar